Didem Demiralp: Dr. Didem Demiralp

Didem Demiralp kimdir? Dr. Didem Demiralp kimdir?

Dr. Öğr. Üy. Didem Demiralp

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 

Eğitim

Lisans: Ankara üniversitesi dil ve tarih coğrafya fakültesi
Yüksek Lisans: Ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü
Doktora: Ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü

İş Deneyimi
Gazi üniversitesi'nde 1997'den beri çalışmaktayım

İlgi Alanları: Klasik müzik, tabiat, alışveriş,tiyatro

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Yabancı Dil
2007 / 87.00
2008 / 87.50

Kongre

Didem Demiralp, 2019. KLASİK ÇAĞ YAZININDAN ÖRNEKLERLE KOÇ (ARIES) TAKIMYILDIZININ MİTOLOJİK ÖYKÜSÜ (MYTHOLOGY OF THE CONSTELLATION ARIES IN CLASSICAL LITERATURE), 1 MAYIS ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (MAY 1 INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL POLICIES AND DISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES) Ankara
Didem Demiralp, 2018. MİT- YAZIN BAĞLAMINDA BİR İNCELEME- HOMEROS VE VERGİLİUS’UN ÖBÜR DÜNYA TASVİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (A Study In The Context of Myth& Literature- A Comparison Between The Underworlds of Homer& Virgil), Ufuk Üniversitesi Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi Ankara
Didem Demiralp, 2018. "Antik Kaynakların Işığında Bir Adriyatik Efsanesi- Güneş Tanrısının Oğlu ve Hazin Sonu" ( A LEGEND OF THE ADRIATIC SEA- THE SON OF THE SUN GOD AN HIS SAD FATE), 6. ULUSLARARASI ÇİN'DEN ADRİYATİK'E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Ankara
Didem Demiralp, 2018. PLAUTUS’UN “PERİLİ EV” (MOSTELLARİA) KOMEDYASI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME- ANTİK ROMA YAZININDAN HAYALET ÖYKÜLERİ- BİR SEÇKİ (A STUDY IN THE CONTEXT OF PLAUTUS’ “THE HAUNTED HOUSE” (THE MOSTELLARIA)- ANCIENT ROMAN GHOST STORIES- AN ANTHOLOGY), Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Ankara
Didem Demiralp, 2015. Politics, Art& Mythology: Imperialism Expressed On The Friezes Of Zeus Altar In Pergamon , Gazi Üniversitesi 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu Ankara
Yrd. Doç. Dr Didem Demiralp, 2011. The Sculpture Of The Classical Period- The Awakening Of Idealism In Art, Gazi Üniversitesi "1. Uluslararası Sanat Sempozyumu" Ankara
didem demiralp, 2011. the legendary personalities who implied the appellation of a mountain; heroes and heroines of Ida , uluslararası Kazdağları ve Edremit sempozyumu Balıkesir
Didem Demiralp, 2009. The First Beauty Contest In History and The Disasters It Caused, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi İzmir

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(2012)
Gazi Üniversitesi Genç Bilimadamları Sempozyumu Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi(2010)
safranbolu saat kulesi ve zaman ölçerler sempozyumu karabük, safranbolu, türkiye(2010)

Seminer
Felsefe ve felsefe-yazın ilişkisi Ankara Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Yazma Ve Yazma Serüveni Ankara Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

Bilimsel Toplantı Düzenleme
"Uluslarası Türk Kültürü Kongresi,Dünya Kültüründe İstanbul" Ankara;Başkent Öğretmenevi

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler
Ortaçağ ve Rönesansta Güzellik Anlayışı (1995-1996)
Yeni Ve Yakın çağda güzellik anlayışı (1995-1996)
Mitolojiye Giriş (2011-2012 Güz)
Arkeoloji (2011-2012 Güz)
Yunan Mitolojisi (2011-2012 Güz)
Tarih öncesi ve ilkçağda güzellik anlayışı (1995-1996)

Kitap ve Editörlük

Kitap
Didem Demiralp. (2018). FRİGYALI DARES- TROYANIN YIKILIŞ ÖYKÜSÜ. Frigyalı bir rahibin kaleminden Troya Savaşı'nın hikâyesi. Türkiye. Detay Yayıncılık.
Didem Demiralp. (2017). Suriye'nin Tanrıçası (De Dea Syria) . Asurlu Hera olarak bilinen Atargatis'in kültü. Türkiye. Detay Yayıncılık.
Didem Demiralp. (2016). MÜZİK ÜZERİNE - PLUTARKHOS. Plutarkhos'un Eski Yunan müziğine dair gözlemleri. Türkiye. Detay Yayıncılık.
Didem Demiralp. (2015). Antik Dönemde Felsefe ve Sanat. Antik Yunan Düşünürlerinin -Heykel Bağlamında- Sanata Bakışı. Türkiye. Kozmos Yayınları.
Didem Demiralp . (2013). ANTİK ÇAĞ DÜŞÜNÜRLERİNİN HOMEROS ALGISI- SOKRATES ÖNCESİ DÖNEMDEN YENİ- PLATONCULUK'A HOMEROS ŞİİRİNE BAKIŞ. Homeros'un destanlarında resmedilen dünyanın, Antik Çağ'ın düşünürleri tarafından nasıl algılandığı ve kendi öğretilerinde bu dünyaya yer verme çabaları. Türkiye. hitabevi.
D. Demiralp, vd.. (2011). ANADOLU KÜLTÜRLERİNDE SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM (Kitap- Kitapta Bölüm). Dr. A. Mine Kadiroğlu'na Armağan Türkiye. Rekmay Ltd. Şti..
Atıf
(2019). ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, Rönesans'ta Sanat Eğitimi (Art Education In Renaissance)
(2019). Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Jacques Offenbach ve Güzel Helene Opereti
(2018). KİTAP- Mutlu Toplum İnşası İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
(2018). Kitap- Heykeller Konuşabilseydi- Antik Yunan Heykeltraşlık Sanatına Toplumsal Açıdan Bir Bakış
(2018). İzmir Barosu Bülten- 8 Mart 2018 Özel Sayısı (Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi), Çağlar Boyunca Güçlü Kadınların Ontolojisi ve Demokrasi Mücadeleleri
(2018). Yüksek Lisans Tezi- Balkan Tarihi Kapsamında Kadının Toplumdaki Yeri ve Kadın Örgütlenmeleri: Yunanistan Örneği
(2018). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kanon: Klasik Grek Heykeltıraşlığında Estetik Arayışı
(2018). Researcher: Social Science Studies, Aiskhylos, Sophokles, Euripides Ve Aristophanes’in Eserleri Işığında Antik Yunan Toplumunda Kadına Bakış
(2018). Kitap- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar
(2018). Research and Development on Social Sciences- Monograph and Studies of the Jagiellonian University - Institute of Public Affairs
(2018). Kitap- ULUSLARARASI İSLAM VE KADIN ÇALIŞTAYI- International Workshop on Islam and Woman (NASÎRUDDİN TÛSÎ’NİN AHLAK FELSEFESİNDE KADININ YERİ )
(2017). YÜKSEK LİSANS TEZİ- Eski Yunan toplumunda kölelik- Slavery in ancient Greece society
(2017). Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, Antik Yunan Toplumunda ve Felsefesinde Müzik ve Flüt Çalgısı
(2017). DOKTORA tEZİ- ARİSTOTELES RETORİĞİNDE AÇIK UÇLU DÜŞÜNME MODELİ (The Open Ended Thinking Model in Aristotle’s Rhetoric)
(2017). Prof. Dr. Recep Yıldırım'a Armağan- Aphrodite'in Kökenleri
(2016). Route Educational and Social Science Journal, ANTiK YUNAN FELSEFESiNDE “FANTASiA” KAVRAMI VE RÖNESANS RESiM SANATINA YANSIMA BiÇiMLERi
(2016). İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, Lucas Samaras Örnekleminde Çağdaş Yunan Sanatında Multimedya Uygulamaların Yeri
(2016). DOKTORA TEZİ- JUAN GOYTİSOLO’NUN “KİMLİK BELİRTİLERİ”, “KARANTİNA”,“MARX’LARIN ÖYKÜSÜ”, “KUŞATMA HALİ” VE “ARA PERDE” ADLI ESERLERİNDE ÖLÜM VE SAVAŞ KAVRAMLARI
(2016). YÜKSEK LİSANS TEZİ- Etik ihlaller ve nefret söyleminin yeniden üretilmesinde sosyal medyanın rolü: Özgecan Aslan cinayeti örneği -The role of social media on the reproduction of ethical violations and hate speech: A sample of the murder of Özgecan Aslan
(2016). SANATTA YETERLİLİK- 19. yüzyıldan günümüze yunan mitolojik karakterlerin flüt repertuvarına yansımaları- The reflection of greek mythological characters on flute repertoire from 19th century to present-day
(2016). DOKTORA TEZİ- Porphyry’s On the Cave of the Nymphs in its Intellectual Context
(2016). YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , MODERN DEVLET ÜZERİNE (EPİSTEMİK BAĞLAMDA BİR TAHLİL)
(2016). Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi ( Academia Journal of Engineering and Applied Science), Ktesibios’un Su Saatinin Bilim Tarihi ve Mekanik Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of Ctesibius’s Clepsydra in Terms of History of Science and Mechanics)
(2016). Cumhuriyet Üniversitesi 3. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Bildiri Kitabı/ Güzelliğin Tarihinden Bir Kesit- Oran/ Orantıda Anlam Bulan Güzellik
(2016). Akdeniz İnsanî Bilimler Dergisi, Sanat Terapisinin Felsefi Boyutları
(2016). Antik Yunan Heykeltıraşlığında Kült İmajı : Kökenler ve Erken Örnekler Klasik Dönem Yunan Dünyası'nda Sanat, Felsefe ve Siyaset Arasındaki İlişkiler
(2015). YÜKSEK LİSANS TEZİ- Heykelde kopyalama ve büyütme yöntemleri Copy and growth methods in sculpture
(2015). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi- Sanat Yazıları, Post Modern Dönemde Venüs'ün Sanat Objesi Olarak Kullanımı
(2015). Internatonal Journal of Academic Value Studies, Antik Çağ Ekonomileri ve Gelenek ile Çok Tanrılı Dinlerin Etkisinde Oluşan Antik Çağdaki İktisadi Düşüncelerin Özellikleri
(2015). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Etik Pazarlama Yaklaşımı Olarak Kullanılması ve Tüketici Algıları Üzerindeki Etkisi (Yüksek Lisans Tezi).
(2014). YÜKSEK LİSANS TEZİ- Eskiçağ Yunan literatüründe kadın: Herodotos örneği Woman in the ancient Greek literature : The case of herodotos
(2014). YÜKSEK LİSANS TEZİ- Eski doğu ve eski batı toplumlarında karşılaştırmalı kadın profili( Mezopotamya, Anadolu ve Yunanistan toplumları )-The former east and the former western societies, comperative women's profile ( Mesopotamia, Anatolia, and the communities in Greece )
(2014). Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Antik Yunan'da Kadın Olmak
(2014). LİSANS TEZİ- Klasik Türk Edebiyatında Zühre- Afrodit, Lilith Karakterlerinin Araştırılması,
(2014). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, "Reklam bir sanat mıdır?"
(2014). YÜKSEK LİSANS TEZİ, ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: AZERBAYCAN VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
(2014). MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI, TÜRK SİNEMASINDA RÜYA GERÇEĞİ- SEMİH KAPLANOĞLU VE YUSUF ÜÇLEMESİ
(2014). DÎVÂN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ, Türkiye’de Bir Mantık Geleneğinden Söz Edilebilir mi? Tematik ve Bibliyografik Bir Soruşturma
(2013). YÜKSEK LİSANS TEZİ- Resim sanatında estetik değer- Aesthetic values in painting
(2013). FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , Türk Edebiyatında Edebiyat Kanonu: Kanon, Kanona Girmek ve Kanona Müdahale (Literary Canon in Turkish Literature: The Canon, Acceptance by the Canon and the Anti-Canon)
(2013). DOKTORA TEZİ- MISIRLI NEVÂL ES-SA‘DÂVÎ İLE DUYGU ASENA’NIN ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(2013). PARRHESIA e-dergi, "Arkeolojinin Felsefe Ve Sanat İle İlişkisi" (The Relation Of Archaeology With Philosophy And Art)
(2012). YÜKSEK LİSANS TEZİ-Eskişehir ili yer adları- Toponymy of eskişehir province
(2012). YÜKSEK LİSANS TEZİ- Euripides'in Helene ve Selahattin Batu'nun Güzel Helena eserlerinde mitik unsurların karşılaştırılması- Comparasion of mythical factors in the works Eurpides' Helene and Selahattin Batu's Güzel
(2012). USGAM "ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ" yeni Türkiye'nin e- düşünce merkezi e- "Analiz"., “Tarihsel Perspektifle Türk ve Yunan Kadının Toplumsal Yeri Bakımından Karşılaştırmalı İncelenmesi”
(2012). FLSF Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sanatın Yeni Evresi Olarak Bilgisayar Oyunları (Video Games As Present Stage of Art)
(2011). YUKSEK LISANS TEZI, Antik Çağ'da Kadınların Dinsel Ritüelleri- Thesmophoria Örnek İncelemesi- YUKSEK LISANS TEZI
(2011). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , Konfüçyüs ve Sokrates'in Eğitim Felsefelerinin Yetişkin Eğitimi Açısından Karşılaştırılması (The Comparison of the Education Philosophies of Confucius and Socrates from the Perspective of Adult Education)
(2009). 20. yy. Heykel sanatında erotizm (Sanatta YeterlilikT ezi) ,
Makaleler
Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
Didem Demiralp (2018). ODYSSEUS’UN DOĞAÜSTÜ SEYAHATİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME HOMEROS ÇAĞI’NDA ÖBÜR DÜNYA ALGISI ÜZERİNE (MIRACULOUS VOYAGE OF ODYSSEUS AFTERLIFEACCORDING TO HOMER). Uluslararası Amisos Dergisi /The Journal Of International Amisos, 04(123-131).
Didem Demiralp (2014). Eski Yunan Yazınından İki Ekphrasis Örneği- Homeros'un "Akhilleus'un Kalkanı" ile Hesiodos'un "Herakles'in Kalkanı"nın Karşılaştırılması. TURKISH STUDIES (SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI: KÜLTÜREL KİMLİKTE GELENEK, ÇEŞİTLİLİK VE DEĞİŞİM PROF. DR. HAKKI ACUN ARMAĞANI ), 9/10(359- 370).
didem demiralp (2011). toplumsal değerlerin sanatsal oluşumlar üzerindeki etkisine ilkçağdan bir örnek.eski yunan tasvir sanatı. yakın doğu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 4(80-92).
Didem Demiralp (2011). İlkçağ'da Homeros Şiirine Farklı Bir Gözle Bakmak: Yeniplatoncu Porphyrios'un Odysseia'daki Su Perileri -Nymphalar- Mağarası Tasvirine Getirdiği Yorum. Gazi Akademik Bakış, 08(215-233).
(2010). İlkçağ Anadolu Efsanelerinin En Güzeli: Troyalı Helena. Gazi Akademik Bakış, 7(201-213).
yok (2008). Tanrıça Demeterin Eleusisteki Kültüne Farklı Bir Bakış. Ekev Akademi Dergisi, 34(437-444).
Yok (2008). Reflection Of The Social Values In Ancient Greek Art. Ekev Akademi Dergisi, 35(165169).
Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yrd. Doç. Dr. Didem Demiralp (2018). Klasik Çağ Sanatında Etken Olan Toplumsal Düşünce ve Anadolu'lu Unsurlar. Eskiçağ Araştırmaları Dergisi , 01(7- 11).
Didem Demiralp (2014). İLKÇAĞ ANADOLU’SUNUN FRİGYA YÖRESİNDEN YÜKSELEN BİR HÜZÜN TINISI- ANTİK METİNLERİN IŞIĞINDA SATYR MARSYAS’IN TRAJİK ÖYKÜSÜ. EUROPEAN UNIVERSITY OF LEFKE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES/ LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt 5 Sayı 1(88-102).
Didem Demiralp (2011). Antik Kaynakların İzinde...Bir Nehrin Sürüklediği Frig Masalının Peşinde.... ESKİYENİ; Eskişehir Valiliği'nin aylık şehir kültürü dergisi. , 28(16-19).
yrd. doç. dr. didem demiralp (2011). SÖYLENCEDEN DÜŞÜNBİLİME KIBRIS’LI AFRODİT- HESİODOS’TAN PROKLOS’A BİR AŞK VE GÜZELLİK TANRIÇASININ ÖYKÜSÜ . lefke avrupa üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 2.(98- 110).
didem demiralp (2010). Efsaneler Diyarı Frigyadan Masallar Ve Tarihe Düşülen Notlar. ESKİyeni, 3(26).
didem demiralp (2010). Seyitgazinin Geçmişinden Eşsiz Bir Mitolojik Figür:Tanrı Herakles. ESKİyeni, 19(9-13).
didem demiralp (2010). aristotles ideas on art. arkeoidea, 8(151-162).
didem demiralp (2009). frigyalı tanrıça kibele. ESKİyeni, 12(14-15).
didem demiralp (2008). Sokrates Etiği ve Sanat. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(237-243).
Yok (2008). Aristotelesin Sanata Dair Düşünceleri. Dini Araştırmalar(Religious Studies), 30(255267).
Yok (2008). sanatını çağının felsefesi ışığında şekillendiren bir heykeltraş:antik yunanlı polykleitos. güzel sanatlar fakültesi,"sanat ve tasarım", 2.(6781).
(2008). eski yunan kültüründe kadının yeri. gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi bilim ve eleştiri, 09(135145).

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Bilimsel Kazı
Erzurum Aşkale Güllüdere Kazısı
İstanbul Eyüp Sultan Cafer Paşa Türbesi Kazısı

AKTS

Grek Dünyasında Toplumsal Hayat (4680051)
Roma Mitolojisi (2680054)
Arkaik Çağ Plastiği (ARK 210)
Klasik Diller ve Kültürler (ARK 215)
Antik Şehircilik (ARK 228)
Klasik Dönem Heykeltraşlığı (ARK 210)
Yunan Mitolojisi (1680053)
Arkeoloji (SB 105 A )
Mitolojiye Giriş (ARK 109)

e-Posta: didemd@gazi.edu.tr

Telefon: +90 312 202 1449

https://websitem.gazi.edu.tr/site/didemd

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar