Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü

BÖLÜM HAKKINDA

NEDEN ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ?

Antropoloji Bölümü Hakkında
Antropoloji farklı insan, kültür ve toplumları araştıran, inceleyen ve analiz eden kapsamlı bir sosyal-bilim disiplinidir. Antropolojinin araştırma alanı bütün insanlık tarihini ve bütün dünya halklarını kapsamaktadır. Antropoloji lisans programının amacı öğrencilere, güncel-tarihsel sosyal ve kültürel olguları, konuları ve sorunları, derinlemesine ve kültürlerarası karşılaştırmalı bir perspektifle inceleyip anlamaları için gerekli teorik altyapıyı ve araştırma becerilerini vermektir. Antropoloji, insan, toplum ve kültür çeşitliliğinin, benzerliğinin ve farklılığının incelenmesi için bir dizi etnografik, tarihsel ve karşılaştırmalı yaklaşımı içerir. Antropoloji kendi içerisinde Sosyal-Kültürel antropoloji, Fiziki (Biyolojik) antropoloji, Arkeolojik antropoloji ve Linguistik (Dil) antropoloji olmak üzere 4 alt disipline ayrılmaktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde bir yıl ingilizce hazırlık ve dört yıllık lisans eğitiminden oluşan programına 2010-2011 akademik yılında başladı.
Antropoloji bölümünde Sosyal-Kültürel antropoloji ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Ancak, bölümümüzde Fizik antropoloji ve paleoantropoloji dersleri de verilmektedir. Bölümüz bünyesinde Mardin ve çevresine ait arkeolojik kazılardan elde edilen iskelet koleksiyonlarını barındıran bir osteoloji laboratuarı bulunmaktadır.
Öğrencilerin kültür, din, siyaset, dil, kimlik, etnisite, tarih, sınır ve sınır bölgeleri, zorunlu göç, mülteciler, devlet, şiddet, travma, toplumsal cinsiyet, feminizm, sözlü gelenek, küreselleşme, Avrupa, ortadoğu, milliyetçilik ve hafıza gibi benzer kavram ve konular üzerine anlama ve araştırma çabası göstermesi ve tartışması istenmektedir. Bölümümüz özellikle Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Kuzey Afrika coğrafyası merkezli etnografik ve tarihsel araştırmalara öncelik vermektedir.

Neden Antropoloji Bölümü?
Antropoloji bölümü mezunları kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT gibi kurumlarda çalışma imkânı bulmaktadırlar. Ayrıca, özel sektörde, araştırma şirketleri, basın yayın kuruluşları, reklam ajansları, sivil toplum projeleri, halkla ilişkiler, müşteri hizmetleri ve insan kaynakları gibi alanlarda çalışabilirler.

Bölüm Kontenjanı
Antropoloji bölümü her akademik yıl hazırlık sınıfına 40 öğrenci kabul etmektedir.

Öğretim Üyeleri
Antropoloji bölümü akademik kadrosu, uluslararası üniversitelerde eğitim görmüş öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşmaktadır. Akademik kadromuza yerli ve yabancı yeni öğretim üyelerinin katılması için çalışmalarımız sürmektedir.

ANTROPOLOJİ KONUŞMALARI SERİSİ
Bölümümüzde her dönem farklı kurum ve disiplinlerden davet edilen konuşmacıların alana ilişkin sunumlarını yaptıkları "Antropoloji Konuşmaları Serisi" düzenlenmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz Türkiye’de farklı üniversitelerde çalışan diğer antropologlar ve sosyal bilimciler ile tanışma ve çalışmalarından haberdar olma fırsatını elde etmiş olmaktadırlar.

BÖLÜM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Halit YEŞİLMEN             
Bölüm Başkan Vekili
Paleoantropoloji ABD Başkanı
Santral: +90 482 213 4002
Dahili: 7092
E-mail: halityesilmen@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞANLI
Sosyal-Kültürel Antropoloji ABD Başkanı

Santral: +90 482 213 4002
Dahili: 7020
E-mail: suleymansanli@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ACAR              
Bölüm Başkan Yardımcısı

Fiziki Antropoloji ABD Başkanı
Santral: +90 482 213 4002
Dahili: 7102
E-mail: ayseacar@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abu Bakar SIDDIQ              
ÜYE

Santral: +90 482 213 4002
Dahili: 7064
E-mail: abubakarsiddiq@artuklu.edu.tr      

ANABİLİM DALLARI

Sosyal Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı
Antropoloji biliminin dört alt bilim dallarından biri olan Sosyal Kültürel Antropoloji en basit ilkel toplumdan en karmaşık sanayi toplumuna hitap eden zengin bir alanı kapsamaktadır. Bu alanda çalışmak isteyen bireyler, insanı ve kültürü incelerken toplumsal ve kültürel farklılıkları da betimlemeyi öğrenir. İnsanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne alarak insanları karşılaştırmalı bir görüşle inceler. Anabilim Dalı programında Sosyal Antropoloji, Kültürel Antropoloji, Antropolojinin Tarihsel Gelişimi, Antropolojik Kuram ve Kuramcıları, Antropolojik Araştırma Yöntemleri ve Alan Çalışmaları ile ilgili ders ve uygulamalara yer verilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilim dalı özellikle saha çalışmalarına (alan araştırması) verdiği önemle kendisini diğerlerinden ayırmaktadır. Bunu yaparak insanlar ve toplumlar neden nasıl değişiyor? Neden birbirine benziyor veya benzemiyor sorularına cevap arayışı içerisindedir.      

Fizik Antropoloji Anabilim Dalı
Günümüz insanını biyolojik bir varlık olarak ele alan Fizik Antropoloji Bilimi, insanı morfolojik, anatomik ve fizyolojik yapı ve özelliklerini inceleyerek insanı insana tanıtır. İnsanın yapı ve özelliklerini popülasyon düzeyinde ele alarak inceler. İnsanın morfolojik, anatomik ve fizyolojik yapı ve özelliklerinin ortaya çıkmasından sorumlu olan genetik yapı ve tüm çevresel etmenleri detaylarıyla gözden geçirir. Bu nedenle Fizik Antropoloji birçok alt bilim dalı ve tekniklerinden meydana gelir. İnsanın kalıtsal yapı ve özelliklerini, genetik ve insan genetiği bilimleri yardımıyla inceler.

İnsanı biyolojik bir varlık olarak incelerken Genel Biyoloji, Anatomi, İnsan Biyolojisi bilimlerini detaylarıyla ele alır. İnsanın biyolojik çeşitliliğini, bu çeşitliliğe neden olan etmenleri ayrı ayrı gözden geçirir. İnsanda büyüme ve gelişme nasıl ve ne şekilde olur. Bunları tüm yönleriyle ele alır. İnsanın morfolojik özelliklerini; Antropometri, Spor Antropolojisi, Kriminal Antropoloji, İstatistik ve Biyoistatistik teknik ve bilimleri yardımıyla inceler. İnsanın büyüme ve gelişmesinde etken olan çevresel etmenleri, Ekoloji ve Beslenme ilkeleri ve Beslenme Antropolojisi bilimlerinden faydalanarak araştırır. Kapsadığı alt bilim dallarından; Genetik, İnsanda büyüme ve gelişme, Somatoloji, Antropometri, Spor Antropometrisi, Beslenme İlkeleri ve Beslenme Antropolojisi ve Ergonomi bilim dalları ve teknikleri yardımıyla; sağlık, spor, mühendislik, mimarlık, giysi ve mobilya tasarımında önemli katkılar sağlar.

Bu çerçevede Fizik Antropoloji Anabilim Dalı günümüz insanını popülasyon düzeyinde biyolojik varlık olarak inceleyen bilim dalıdır. Fizik Antropoloji günümüz insanını incelerken, Biyoloji, Genetik, Tıp, Kimya, Biyokimya, Fizik, Jeoloji, Coğrafya, Klimatoloji, Botanik ve Radyoloji gibi bilim dallarından yararlanmaktadır. Böylece öğrencilerin alan araştırmalarına yönelik çalışmalar yapmasına olanak doğmaktadır. Yapılan uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin insanı biyolojik ve fiziksel açıdan daha iyi değerlendirmesi amaçlanmaktadır.

Paleoantropoloji Anabilim Dalı
Paleoantropoloji Anabilim Dalı, insanlığın başlangıcından itibaren bu güne kadar insanoğlunun anatomik, biyolojik ve morfolojik açıdan geçirmiş olduğu tüm değişimleri araştırarak, elde ettiği bulgularla geçmişle günümüz arasında bir köprü kurmaktadır. Paleoantropoloji Anabilim Dalı’nın temel amacı, tarih öncesi dönemlerde birey olarak insanın, grup olarak ise toplumların ne tür morfolojik yapılara sahip olduklarını, nasıl şartlarda ve ortamlarda yaşadıklarını, geçirmiş oldukları hastalıkları ve tedavi edilip edilmediklerini, beslenme biçimlerini, nüfus hareketliliklerini araştırmaktır. Ayrıca bu bireyler veya toplumlarla ilgili bilgi edinmek ve bu bilgilerle günümüze kadar geçen tarihsel süreç içerisindeki değişimi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Paleoantropoloji Anabilim Dalı’nın materyali, paleoantropolojik ve arkeolojik kazılardan çıkarılan insan iskeletleri ile Paleontolojik kazılardan ele geçen bazı fosil buluntulardır.

Paleoantropoloji Anabilim Dalı’nın çalışmaları, yüzey araştırmaları, kazı çalışmaları ve laboratuar incelemeleri olmak üzere üç farklı aşamada gerçekleşir. Yüzey araştırmaları insan ve insanın atalarına ilişkin buluntuların nerelerden bulunabileceğinin tespitine yönelik araştırmalardır. Paleoantropolojik çalışmalar sonucunda, taksonomi, insanlık tarihi, toplumlararası ilişkiler, toplumsal ve çevresel gelişmeler ve değişimler, nüfus artışları ve hastalıklarla ilgili sonuçlara varılabilmektedir. Bu çalışmalarla primat takımı içerisinde sınıflandırılan insan ailesinin yok olan türleri hakkında bilgiler, geçmişte yaşamış toplumların morfolojik, biyolojik, kültürel ve demografik yapıları hakkında bilgiler ile toplumlararası benzerlik ve farklılıklar hakkında bilgiler elde edilebilmektedir.

Ülkemizde yapılan paleoantropolojik çalışmalarda, Anadolu’da geçmişte yaşamış toplumlarının yaşamış oldukları çevresel koşullarla bu toplumların morfolojik yapıları, demografik dağılımları ve patolojik iz oluşturan hastalıkların tespiti amacıyla iskelet kalıntıları incelenmektedir. Paleoantropoloji Anabilim dalı, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Patoloji, Adli Tıp, Demografi, İstatistik gibi yakın bilim dallarından yararlanarak, elde edilen bulgularla, ilgili toplumların nüfus dağılımları, sağlık durumları, beslenme rejimleri ve birbirleriyle olan biyokültürel ilişkileri ortaya konulabilmektedir. İskeletlerden yararlanılarak oluşturulan yaş kriterleri, cinsiyet kriterleri ve boy formülleri, Adli Antropoloji biliminde iskelet haline gelmiş kayıp şahısların kimliklendirilmesinde kullanılmaktadır. Böylece Paleoantropoloji Anabilim Dalı’nda elde edilen bilgilerle Adli Bilimlere de katkı sağlanabilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Abu Bakar SIDDIQ
abubakarsiddiq@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ACAR
ayseacar@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Halit YEŞİLMEN
halityesilmen@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN
mustafaaslan@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞANLI
suleymansanli@artuklu.edu.tr

Dr. Semra Özlem DİŞLİ
semraozlemdisli@artuklu.edu.tr

Arş. Gör. Ali BEDİR
alibedir@artuklu.edu.tr

Arş. Gör. Çağdaş ERDEM
cagdaserdem@artuklu.edu.tr

Arş. Gör. Neslihan AKBULUT ARİKAN
neslihanarikan@artuklu.edu.tr

İLETİŞİM

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
ADRES: Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km
Artuklu / Mardin
TELEFON: +90 482 213 4002 Dahili: 7092
E-POSTA: antropoloji@artuklu.edu.tr
(Bölüm e-posta İletişim Adresi)
halityesilmen@artuklu.edu.tr (Bölüm Başkan Vekili)
cagdaserdem@artuklu.edu.tr (Bölüm İletişim Sorumlusu)
WEB ADRESİ: http://www.artuklu.edu.tr/antropoloji
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar