Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Bölümü Hakkında

Arkeoloji geçmiş dönemlere ait kalıntıları araştıran, inceleyen ve bulgularını çeşitli bilim dallarıyla birlikte analiz ederek değerlendiren bir disiplindir. Bu kapsamda arkeoloji geçmişten günümüze nasıl gelindiğini tüm boyutları ile ele alarak, çeşitli toplulukların yaşam biçimlerini, koşullarını, çevreyle ilişkilerini ve değişim aşamalarını somut veriler üzerinden incelemektedir. Bu çerçevede, Fen ve Sağlık bilimleri ile birlikte yürütülen arkeometri çalışmaları ile Mühendislik, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleriyle ortak yürütülmesi gereken restorasyon, konservasyon, koruma ve kent planlaması vb çalışmaları bünyesinde barındırması nedeniyle teknik özelliklerinin bulunması, Arkeoloji öğrencilerinin oldukça geniş bir çerçevede ve çeşitli bilim dalları içinde çalışmasını gerektirmektedir. Yanısıra, Arkeoloji Bilim Dalı’nı Sosyal Bilimler içinde diğerlerinden ayrılan yanı teorik ve pratik eğitimin birlikte yürüme zorunluluğudur.

Arkeoloji lisans programı öğrencilere, Arkeolojik kazılar ve araştırmaları tasarlama, yönetme, değerlendirme ve denetleme bilgisini kazandırarak, kültür varlıklarını tanımlama ve koruma yeteneği edinmiş uzman Arkeologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kültür Varlıkları’nın ortaya çıkarılması, korunması ve değerlendirmesinde öğrencilere gerekli altyapıyı ve araştırma becerilerini sağlayarak, gerek henüz araştırma ve kazılarla ortaya çıkarılmamış arkeolojik alanlarda yapılacak yeni çalışmalar, gerekse var olan sit alanları ve bu arkeolojik alanlardan elde edilmiş verilerle bilgi üretme süreçlerinde düşünen ve sorgulayan arkeologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mardin ili ve yakın çevresi ülkemizin en dikkat çekici kültür varlıklarına sahip bölgelerinden biridir. Önasya Arkeolojisi içindeki özel konumu, Güneydoğu Anadolu ve kültürel açıdan bağlantılı olduğu Kuzey Mezopotamya içinde yer arkeolojik alanlarıyla eğitim-öğretim uygulamaları ve öğrencilerimizin kültürel açıdan son derece zengin bir ortamda yetiştirilmesi açısından önemli bir bölgedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitiminden oluşan programına 2017-2018 akademik yılında başlayacaktır. Bölümümüzde Arkeoloji eğitimini tamamlayıcı Tarih Öncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji olmak üzere üç Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Lisans eğitimini tamamlayan Arkeoloji Bölümü öğrencileri Arkeolog ünvanı alırlar. Yurtiçi ve yurtdışı Arkeoloji Bilim Dalı ve bununla ilişkili Restorasyon-Konservasyon, Antropoloji, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi ve Sanat Tarihi Bilim Dalları’nda lisansüstü eğitim yapabilirler. T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Merkez Teşkilatı, Müzeler ve Anıtlar Kurulları uzman kadrolarında, Üniversitelerin akademik kadrolarında, Özel Müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Belediyeler’in KUDEB birimlerinde, Restorasyon şirketlerinde, Arkeolojik Kazı için hizmet sunan şirketlerde, Üniversite, Devlet ya da Vakıf Araştırma Enstitülerinde ve Müzayede şirketleri gibi kurumlarda araştırmacı, danışman ve uzman olarak çalışabilirler.  

BÖLÜM KURULU

Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT       
Bölüm Başkanı

Telefon: +90 482 213 4002
Dahili: 7065

Dr. Öğr. Üyesi Elif HANAR           
Üye

Telefon: +90 482 213 4002

Dr. Öğr. Üyesi Ergül KODAŞ            
Üye

Telefon: +90 482 213 4002

ANABİLİM DALLARI

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Antik Dönem olarak adlandırılan süreci kapsar. Anabilim Dalının eğitim ve öğretimi kapsamında başta Anadolu olmak üzere Ege Uygarlıklarının Protogeometrik – Geometrik Dönem (MÖ 1050-700), Arkaik Dönem (MÖ 650-480), Klasik Dönem (MÖ 480-330), Hellenistik Dönem (MÖ 330-30) ve Roma İmparatorluk Dönemi (MÖ 30-MS 395) arkeolojisine ilişkin dersler yer almaktadır. Antik Dönem mimarisi, heykeltıraşlığı, buluntuları, çanak çömleği, mitoloji ve numismatik konulu derslerde Anadolu ve çevre kültürlerden pek çok eser öğretilmektedir. 

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ABD
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Önasya coğrafyasında Kalkolitik Çağ (ykl MÖ 6.000-3.000), Tunç Çağı (ykl MÖ 3.000-1.200) ve Demir Çağ (ykl MÖ 1.200-334) arkeolojisini incelemektedir. Anadolu başta olmak üzere Önasya’nın tamamında, Balkanlar, Kıta Yunanistan ve Ege Adaları, Girit, Kıbrıs, Mısır, Doğu Akdeniz, Mezopotamya, İran ve Kafkasya’ya yayılan kültürlerin gelişimini, değişim süreçlerini ve ilişkilerini arkeolojik araştırmalar temelinde ele alıp belgeleyerek yorumlamaya ve anlamaya çalışır. Uygarlık ve insanlık tarihinde, yerleşik yaşamın başlaması ve binlerce yıl süren uzun bir dönemden sonra yazının bulunmasıyla tarih çağlarına geçiş anabilim dalının kapsadığı zaman dilimi içindedir. 

TARİH ÖNCESİ ARKELOJİSİ ANABİLİM DALI
Tarih Öncesi Arkeolojisi insanlık tarihinin %99’undan daha fazla bir bölümünü kapsayan uzun bir süreci inceleyen bir anabilim dalıdır. Söz konusu anabilim dalının incelediği malzemeler arasında yontmataş, sürtmetaş ve kemik aletler yoğun olmakla birlikte seramik ve mimari kalıntılar da söz konusu alanın önemli çalışma konuları arasındadır. Tarih Öncesi Arkeolojisi söz konusu malzemeler üzerinden bu uzun zaman dilimi içindeki insanı ve onun yaşam biçimi ile davranışlarına ilişkin tüm olguları kronolojik bir düzen ve yaşadığı doğal çevre ile bağlantılı olarak incelemektedir. Bu bağlamda zooarkeoloji, ekoloji paleobotani, palinoloji, sedimantoloji, klimatoloji, stratigrafi, fiziki antropoloji, paleoantropoloji, jeoloji, gibi birçok bilimdalı ile ortak çalışmalar yürütür. Bu unun yanı sıra arkeoloji biliminin sahip olduğu bilimsel araştırma yöntemlerini, kazılar ve yüzey araştırmaları, kullanarak tarihöncesi dönem insan topluluklarının yaşam ve davranış biçimlerini (yaşam ve inanç sistemleri, yerleşim biçimleri, ölü gömme adetleri, ekonomik yapılanmaları, demografik özellikleri, vb.) anlamayı, anlamlandırmayı ve bilimsel bağlamda kurgulamayı hedeflemektedir. Dolayısıyla Tarih Öncesi Arkeolojisi, en eski yontma taş aletlerin yapımıyla başlayan taş çağlarından yazının kullanılmasının başladığı sürece kadar geçen zaman dilimi içinde insanı sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamda araştıran ve bu bağlamda arkeolojik kurgular öne süren bir bilim dalıdır.        

http://www.artuklu.edu.tr/arkeoloji

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Bülent GENÇ

e-Posta: bulendgenc@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Elif HANAR

Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş
Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilimdalı Başkanı
e-Posta: ergulkodaş@gmail.com
Dr. Durmuş Ersun

e-Posta: ersundurmus@gmail.com

Arş. Gör. Ahmet Cuneydi Has
e-Posta: ahmetchas@hotmail.com

Arş. Gör. Bahattin İpek
e-Posta: bahattin@bilkent.edu.tr
naramsin47@hotmail.com

Arş. Gör. Eşref Erbil

Arş. Gör. Metin Batıhan
e-Posta: metinbatihan@gmail.com

İletişim

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
ADRES: Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km
Artuklu / Mardin
TELEFON: +90 482 213 4002
Dahili Telefonlar:
Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT - 7065
Arş. Gör. Dr. Durmuş ERSUN - 7046
Arş. Gör. Bahattin İPEK - 7046
Arş. Gör. Gencay GÜLOĞLU - 7104
E-POSTA:
Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT (Arkeoloji Bölüm Başkanı)
aynurozfirat@artuklu.edu.tr / aynurozfirat@gmail.com
WEB ADRESİ: www.artuklu.edu.tr/arkeoloji

 

 

http://www.artuklu.edu.tr/arkeoloji/akademik-cv?page=1

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar