Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü


Amacı

Arkeoloji Bilimi çerçevesinde Tarih öncesi ve Tarihi çağların tanıtılmasıdır. Özellikle Anadolu Coğrafyasına ait maddi kalıntılar öncülüğünde Arkeoloji eğitimi vermektir.

Vizyon

Eğitim sonucunda Koruma Kurulları, Müzeler, Belediyeler, Vakıflar, Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışabilecek Kültürel Mirasa saygılı dürüst uzmanlar yetiştirmek. Aynı zamanda üniversitelerde görev yapabilecek çağdaş bilim adamları yetiştirmektir.

Misyon

Arkeoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilen, yorumlayan ve uygulayabilen arkeologlar yetiştirmektir. Ülkemizin kültürel zenginliklerini bilime uygun şekilde açığa çıkartıp, belgeleyebilmelerini sağlamaktır. Kültürel mirasın tanıtılması yanında yapılacak çalışmalarla, işlev kazandırılan kültür ürünleri ile ekonomiye katkı sağlamaktır. Yapacağı çalışmaları multidisiplinler uygulamalara ve yorumlamalara açık arkeologlar yetiştirmektir.

Bölüm Dili

Programın eğitim dili Türkçedir.

Bölüm Tanımı

 Bölümün çalışma alanı Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeolojidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM nin düzenlediği yükseköğretime geçiş sınavından yeterli puan alarak yerleştirme sonucunda yerleşmeye hak kazanmak.

Mezuniyet Şartları

Bölümün Tespit ettiği 8 yarıyıllık öğretim sonucunda, en az toplam 240 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle tespit edilir.

İstihdam Olanakları

Arkeolog unvanı almaya hak kazanan öğrenciler; Yüksek Öğrenim Kurumlarında Akademisyenlik yapabilmektedir. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve ören yerlerinde, Belediyelerde arkeolog, Kültür Varlıkları Koruma Kurullarında uzman arkeolog, KUDEP bünyesinde uzman arkeolog, Restorasyon ve Konservasyon laboratuarlarında ve özel firmalarda danışman arkeolog, Arkeolojik kazı ve araştırmalarda arkeolog olmak üzere çeşitli kamu ve özel iş kollarında istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisansüstü programlarda öğrenim görmek için başvurabilir.


AnaBilim Dalları

Tarih Öncesi anlamına da gelen Prehistorya Arkeolojisi, taş çağları boyunca insana dair maddi ve manevi tüm gelişmeleri araştıran bir bilim dalıdır. Faydalandığı yardımcı bilim dalları arasında; zooarkeoloji, paleobotani, palinoloji, klimatoloji, sedimantoloji, stratigrafi, jeoloji, paleoantropoloji, ekoloji, tarihlendirme yöntemleri, kronoloji, etnoloji, ekonomi, arkeometri gibi alanlar sayılabilir. Tarih Öncesi Arkeolojisi’nin çalışma alanları açısından; yontmataş, sürtmetaş, kemik, boynuz ve ahşap aletlerin tekno-tipolojileri ile sanat, süslenme objeleri ve ikonografi yanında yerleşim biçimleri, yaşam ve inanç sistemleri, ölü gömme adetleri, ekonomi modelleri, demografi ve doğal çevre, buzullar, kronoloji ve stratigrafi, insan davranışları ve göç yolları gibi konular temel ilgi alanlarındandır.

Anabilimdalı Başkanı

Prof. Dr. Galip AKIN

Anabilimdalı Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Galip AKIN

PROTOHİSTORYA ve ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi insanlık tarihinde tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı Neolitik Çağ'dan başlayarak (yaklaşık olarak MÖ 10.000 ortaları) Kalkolitik Çağ (MÖ 5.000-3.000), Tunç Çağları (MÖ 3.000-1.200) ve Demir Çağı (MÖ 1.000-500) sonuna kadar olan zaman diliminde Anadolu ve Önasya’ya (Kıta Yunanistan ve Ege Adaları, Girit, Kıbrıs, Balkanlar, Kafkasya, İran, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır) yayılan kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir. İnsanlık tarihinin en önemli süreçlerinden olan yerleşik yaşama geçiş ve yazının bulunmasıyla ilk tarih çağlarına geçiş anabilim dalının kapsadığı tarihsel süreç içinde bulunmaktadır. Derslerde verilen kültür tarihi yanında, görsel malzeme eşliğinde konular ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.

Anabilimdalı Başkanı

Dr. Öğr. Ü. M. Bülent ŞENOCAK

Anabilimdalı Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Ü. Savaş ALTUN

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Klasik Arkeoloji Antik Dönem olarak da adlandırılan Yunan ve Roma uygarlıklarını içeren bir dönemi kapsar. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalının eğitim ve öğretimi kapsamında, Girit’teki Minos Uygarlığı (MÖ 2800 – 1050), Kıta Yunanistan’daki Miken Uygarlığı (MÖ 1600-1200) ile başta Batı Anadolu olmak üzere Ege Uygarlıklarının Protogeometrik – Geometrik Dönem (MÖ 1050-700), Arkaik Dönem (MÖ 650-480), Klasik Dönem (MÖ 480-330), Hellenistik Dönem (MÖ 330-30) arkeolojisi ve Roma İmparatorluk Dönemi (MÖ 30 – MS 395) arkeolojisi üzerine dersler yer almaktadır. Antik dönem mimarisi, heykeltıraşlığı, seramiği, küçük buluntuları, sikkeleri ve tarihi coğrafyası hakkındaki derslerde Anadolu ve Anadolu dışından pek çok eser görsel olarak tanıtılmaktadır.

 

Yönetim


ARKEOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Galip Akın

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Sancaktar 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi M. Bülent Şenocak                                                                

 

https://fef.bozok.edu.tr/tr/arkeoloji/Sayfa/1218/bolum_hakkinda

Akademik Kadro

Prof. Dr. Galip AKIN
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi / (Arkeoloji Bölüm Başkanı)
galip.akin@bozok.edu.tr
Dahili: 2662

Dr. Hacer SANCAKTAR
Öğretim Üyesi 
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
hacersancaktar@yahoo.com / hacer.sancaktar@bozok.edu.tr
Dahili: 2655

Dr. Mehmet Bülent ŞENOCAK
Öğretim Üyesi
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
mehmetbulent.senocak@bozok.edu.tr
Dahili: 2670

Dr. Özge ALTUN
Öğretim Üyesi
Klasik Arkeoloji
ozge.altun@bozok.edu.tr
 

Dr. Savaş ALTUN
Öğretim Üyesi
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
savas.altun@bozok.edu.tr
Dahili:

Dr. Ayça DOKUZBOY
Araştırma Görevlisi
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
ayca.dokuzboy@bozok.edu.tr / aycadokuzboy@gmail.com
Dahili: 2599

Emine AKKUŞ KOÇAK
Araştırma Görevlisi
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Dahili:

İlter TANRIVERDİ
Araştırma Görevlisi
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
ilter.tanriverdi@bozok.edu.tr / ilter13@gmail.com
Dahili: 2651 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar