Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Bölüm Hakkında

Arkeoloji tarih öncesi ve tarihsel süreç içerisinde insanlığın üretmiş olduğu çok çeşitli kültür ve medeniyet unsurlarını inceleyerek yorumlamaya ve anlamaya çalışan bir sosyal bilimdir. Tarih biliminin bir alt dalı olarak var olan arkeoloji; eskiçağ tarihi, epigrafi, antropoloji ve sanat tarih başta olmak üzere birçok bilim dalı ile sıkı ilişkiler içerisindedir. Ağırlıklı olarak yazının bulunmadığı erken dönemlerde ve tarihsel verilerin yetersiz olduğu noktalarda ilgili problematiğe ışık tutmak adına arkeoloji biliminden faydalanılır. Özellikle 19. Yüzyıl da Avrupalı gezginler tarafınca tarihi ilgisel bir alan haline gelmeye başlayan arkeoloji günümüzde tarih ana bilim dalı içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olmuştur.

Tarihçe

Arkeoloji Bölümü Lisans Programı, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan bu yana faaliyette bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda açılmış olan Arkeoloji Yüksek Lisans Programı aynı şekilde faaliyettedir.

Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları

Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler “arkeolog” unvan ve yetkisini alırlar. Arkeoloji mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde var olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Arkeoloji ve Sanat Tarihi Müzeleri, yerel yönetim kuruluşlarında (Belediyeler) ve bağlı arkeolojik parklar ile Kent Müzelerinde ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı farklı departmanlarda çalışma imkanına ulaşacaktır.

Misyon-Vizyon

Arkeoloji Bölümü olarak öngörümüz, üniversitemiz başta olmak üzere bölge kültürünün daha iyi anlaşılması ve bu platformda ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunan birim olmaktır. Arkeoloji Bölümü görevimiz ve amacımız, arkeolojik çalışmalar kapsamında gerçekleşen en son gelişmeleri takip ederek sosyal bilimlerin temel ilkelerine ve etik değerlerine uygun, yenilikçi, özgün ve nitelikli çalışmalar yapabilen, sorun çözme kabiliyeti ve kültürel mirası koruma bilinci gelişmiş, nitelikli ve çağdaş bilgilerle donatılmış arkeologlar yetiştirmektir.

Eğitim

Bölümümüz lisans ve lisansüstü programlarının hazırlanmasında öncelikle arkeoloji içerisinde duyulan genel-temel konular yanında üniversitemizin bulunduğu coğrafyanın da dikkate alınmasıyla özellikle yüksek lisans ders müfredatımız zenginleştirilmiştir. Bu bağlamda Frigya, Pisidya, Likya ve Karya Uygarlığı gibi yerli Anadolu halklarının oluşturduğu medeniyetlerin kültürel geçiş bölgesinde yer alan burdur ve çevresini konu edinen içeriğe sahip dersler müfredatımızda yer almaktadır. Diğer taraftan öğrencilerimizin akademik eğitimleri esnasında edindikleri bilgi birikimini kullanmak amacıyla mesleki uygulama sahalarında uzun süreli çalışmalara katılmak ve arkeolojik bakış açısının ve irdeleme kabiliyetinin çok amaçlı geliştirilmesini hedefleyen antik dokulara sahip çok farklı bölgeler düzenlenen öğrenci organizasyonlarıyla ziyaret edilmektedir.

Lisans Eğitimi

Öğrencilerimiz dört yıllık arkeoloji eğitimi sonunda arkeolog olarak mezun olacaklardır.
Bölümde uygulanan eğitim-öğretim planının detayları için AKTS Ders Kataloğunu ziyaret ediniz.

Lisansüstü Programı

Yüksek Lisans Programı eğitim-öğretim planının detayları için AKTS Ders Kataloğunu ziyaret ediniz. Buradaki ders listesinden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak, en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak, tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (20 AKTS) almak, tez hazırlayıp, savunmak, (40 AKTS), 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.

Öğretim Altyapısı Ve Olanakları

Bölümdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri; iki derslik, iki amphi, bir seminer odası ve bir adet arkeoloji araştırma laboratuvarında yürütülmektedir.

Program Bilgileri 

Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 60

Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)
Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü Doç.Dr. Bilge Ayça POLAT BECKS

Staj Durumu

Var

Mezuniyet Ünvanı

ÖSYM Tipi EA

Tarihçe

Arkeoloji Bölümü Lisans Programı, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan bu yana faaliyette bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda açılmış olan Arkeoloji Yüksek Lisans Programı aynı şekilde faaliyettedir.

Kazanılan Derece
Arkeolog (Lisans derecesinde)

Kabul Koşulları

Öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi" (ÖSYS) tarafından kabul edilmektedirler. Söz konusu sistem iki aşamalı sınavlardan oluşmaktadır. Bu sistemin ilk aşamasını "Yüksek Öğretime Giriş Sınavı" meydana getirirken, farklı alanlarda gerçekleşen 5 sınavdan oluşan "Lisans Yerleştirme Sınavı" ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, bu sınav sisteminden aldıkları puanlar ve ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Üst Kademeye Geçiş

Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür

Mezuniyet Koşulları

Lisans derecesi alabilme şartları: 1. 140+-10 kredi ders almak, 2. Gerekli olan tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak, 3. Ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olmasıdır

İstihdam Olanakları

Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler “arkeolog” unvan ve yetkisini alırlar. Arkeoloji mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde var olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Arkeoloji ve Sanat Tarihi Müzeleri, yerel yönetim kuruluşlarında (Belediyeler) ve bağlı arkeolojik parklar ile Kent Müzelerinde ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı farklı departmanlarda çalışma imkanına ulaşacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalıştaylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Derslerin her birinden en az bir sınav yapılır. Sınavlar, derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Eğer bir öğrenci arasınava girmezse FF notu alır. Eğer dersin devam zorunluluğunu yerine getirmezse ya da uygulamadan başarısız olursa FE notu alır. Ara sınavın başarı notuna katkısı % 40, final sınavınınki ise % 60'dır. AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenciler dersten başarılı sayılırken, K, ED, EE, FE and FF notlarını alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Ara ve final sınavlarının yerleri ve tarihler ilgili birim tarafından 15 gün önceden duyrulur. Teorik derslerin en azından % 70'ine ve laboratuar çalışmalarının % 80'ine katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle mazeret sınav haftasında yapılır. 

Akademik Personel

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. B. Ayça POLAT BECKS (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. F. Eray DÖKÜ (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Fahri IŞIK
Doç. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU
Öğr. Gör. Mehmet BASALAK
Öğr. Gör. Mustafa ŞİMŞEK
Arş. Gör. Düzgün TARKAN
Arş. Gör. Mesut Can KAYA

Prehistorya  Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. Ralf H. BECKS (Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Betül FINDIK

Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji  Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Aslı ÜNAR

Araştırma Ve Projeler Faaliyetleri

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kibyra Arkeolojik Araştırmaları, Gölhisar /BURDUR. Kazı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU, Kazı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. F. Eray DÖKÜ.

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Şeref Höyük /Komana Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Bucak/BURDUR. Araştırma Başkanı: Doç. Dr. Ralf BECKS

Araştırma Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. B. Ayça POLAT BECKS

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uylupınar ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Gölhisar/BURDUR. Araştırma Başkanı: Yrd. Doç. Dr. F. Eray DÖKÜ

TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kremna Yüzey Araştırmaları, Bucak/BURDUR. Araştırma Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin METİN
 

https://fef.mehmetakif.edu.tr/akademik/131/icerik/178/boeluem-tanimi

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar