Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği, 25/07/2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 16/05/2018 tarih ve 30423 sayılı Resmi Gazetedeki değişiklikler işlenmiştir.

 

Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirilmesi, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değ: 16/05/2018 - 30423 RG) (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, teşhir tanzim projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları ihalelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) (Değ: 18/11/2016-29892 RG)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Bakım: Sadece yapının yaşamını sürdürmeyi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen çatı aktarımı, oluk onarımı, boya-badana işleri gibi müdahaleleri,

c) Basit onarım: Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzemeyle değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini,

ç) (EK: 18/11/2016-29892 RG) Bilim Komisyonu: Yurt dışında gerçekleştirilecek uygulama işleri bakımından ilgili ülkede rölöve,restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projelerinin onaylanması için yetkili makam bulunmaması durumunda projelere onay verme yetkisi bulunan, her bir proje için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakanlık Onayı ile oluşturulan ve tercihen taşınmaz kültür varlıklarının onarımına ilişkin çalışmalarda görev almış restorasyon uzmanı mimar, mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, arkeolog, jeoloji mühendisi, şehir plancısı gibi projenin niteliğinin gerektirdiği en az beş meslek uzmanından müteşekkil komisyonu,

d) Çevre düzenleme projesi: Ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde, denetimli olarak ziyarete açmak, tanıtımını sağlamak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek, alanın ihtiyaçlarını çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla gidermek amacıyla her ören yerinin kendi özellikleri göz önüne alınarak hazırlanacak 1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekli düzenleme projesini,

e) Değerlendirme: Kültür varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasını,

f) Esaslı onarım  (Restorasyon): Yapının rölöveye dayanan restitüsyon ve/veya restorasyon projeleri ile diğer ilgili belgelerin içerikleri ve ölçekleri Koruma Kurulunca belirlenen müdahaleleri,

g) Hizmet: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının bakımı, makine ve ekipmanın bakım ve onarımı, danışmanlık, kontrollük, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, sergileme, değerlendirme ve benzeri diğer hizmetleri,

ğ) İdare: İhaleyi yapan kurum, kuruluş veya birimi,

h) İhale: Mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ı) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

i) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

j) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklıklarını,

k) Kanun: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,

l) Kültür varlığı: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları,

m) Mal: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının değerlendirme, muhafaza ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hakları,

n) Muhafaza: Kültür varlıklarının bulunduğu veya nakledileceği yerde korunmasını,

o) Nakil: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 20 nci maddesi uyarınca taşınmaz kültür varlıklarının gerektiğinde sökülerek korunacağı veya sergileneceği yere taşınmasını,

ö) Restitüsyon projesi: Kültür varlıklarının ve yakın çevresinin analizi, benzer yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir dönemine ilişkin belgeleri ve çizimleri olan öneri projesini,

p) Restorasyon projesi: Kültür varlıklarının korunması amaçlı onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı için getirilen müdahale teknikleri biçimlerinin rapor ve projesini,

r) Restorasyon teknikleri: Sağlamlaştırma (konsilidasyon), temizleme (liberasyon), bütünleme (reinteğrasyon), yenileme (renovasyon), yeniden yapma (rekonstrüksiyon), taşımayı (Moving),

s) Rölöve projesi: Kültür varlıkları ve yakın çevresinin mevcut durumlarının rapor ve ölçekli projesini,

ş) (Değ: 18/11/2016-29892 RG)Sokak sağlıklaştırma projesi: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında belirlenen kentsel sit alanları ve koruma alanlarında, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları, koruma bölge kurulu kararları ve koruma amaçlı imar planları veya imar planları doğrultusunda, tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakıveren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme ve benzeri mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon, kentsel tasarım projeleri ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projeyi,

t) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

u) (Değ: 18/11/2016-29892 RG) (Değ: 16/05/2018 - 30423 RG) Uygulama işleri: 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10,12 ve 18 inci maddelerinde tarif edildiği üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca yurt dışında yapılacak işler bakımından ilgili ülkenin yetkili makamlarınca, ilgili ülkede projelerin onaylanmasına yönelik yetkili onay makamının bulunmaması durumunda bilim komisyonu tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme ve teşhir tanzim projelerine yönelik tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzer işleri,

ü) (EK: 18/11/2016-29892 RG)Yurt dışı teşkilatı: Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışındaki iş ve işlemlerini yürütmek üzere kurulmuş teşkilatları,

v) Yaklaşık maliyet: Mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere öngörülen bedelini,

y) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 

(İlave: 16/05/2018 - 30423 RG) z) Teşhir tanzim projesi: Kültür varlıklarının teşhir tanzimi için iç mimari, tefriş, sergi ve müze tasarımları, bilimsel araştırma işlemlerinin yapılması ile her türlü teknolojik, görsel, video, grafik ve animasyon, donanım ve otomasyonların içerik ve senaryolarını içeren projeleri, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Şartname ve Yetkili Kurullar

Uygulama ilkeleri

MADDE 5 –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasındaki temel ilkeler şunlardır:

a) Kültür varlıklarıyla ilgili esaslı onarımlar mesleki ve teknik yeterliliği ile ekonomik ve mali güçleri idarelerce kabul edilen yükleniciler eliyle yapılır.

b) (Değ: 18/11/2016-29892 RG)Kültür varlıklarının bir il dahilinde veya yurt dışı projelerinde ülke dahilinde ayrı ayrı veya gruplanarak her türlü bakım ve onarımları için yıllara yaygın sözleşmeler yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması temel bir gerekliliktir. Bu tür sözleşmelerde yükleniciye, sözleşmelerinde belirtilen esaslara ve rayice göre ödeme yapılır.

c)(Değ: 18/11/2016-29892 RG) Kültür varlıklarının her türlü projesinin hazırlanması ve esaslı onarım ihalesi bir il dahilinde veya yurt dışı projelerinde ülke dahilinde ayrı ayrı veya gruplanarak birlikte yapılabilir.

ç) (Değ: 18/11/2016-29892 RG) Proje hazırlanması ve esaslı onarım işlerinin birlikte uygulanmasında yüklenici, idarece tespit edilen müdahale tekniklerini de içeren restorasyon ön raporu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri doğrultusunda restorasyon projelerini hazırlar. Yüklenici, yurt içindeki eserlerin projelerini Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının onayına sunar, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlar. Yurt dışında bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili projelere ilişkin olarak ise yüklenici, projeyi bulunduğu ülkenin mevzuatı kapsamında ilgili makamların onayına, ilgili ülkede projelerin onaylanmasına yönelik yetkili makam bulunmaması durumunda bilim komisyonunun onayına sunar, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlar.

d) Yurt dışındaki kültür varlıklarının korunması projelerinin hazırlanması, uygulama esas ve usulleri ile diğer işlemler Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür.

e) Şartnamelerde; detay, yöntem ve tekniklere yer verilir.

f) İhaleye çıkmadan önce idarelerin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur.

1) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olmaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılmaz.

2) İhalelerde ihale dokümanı hazırlanmadan ilan veya davet yapılamaz.

g) Kültür varlıklarının bulundukları alanlardaki yapısal ve bitkisel düzenlemelere ilişkin projeler ve uygulamalar, çevre düzenleme projesi kapsamında değerlendirilerek aynı usul ve esaslara göre yapılır.

(EK: 18/11/2016-29892 RG) ğ) Yurt dışındaki restorasyon işinin yapılmasına ilişkin ihale yapılmasına yönelik hazırlanan onay belgesi, gerekçeli raporlar ile beraber Bakan Onayına sunulur. Onay alındıktan sonra ihale işlemleri başlatılır.”

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 6 –(1) Aşağıdaki sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 

(İlave: 16/05/2018 - 30423 RG) f) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. (Bu bent kapsamındaki bildirimlere Bakanlar Kurulunun 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca belirlediği usul ve esaslar uygulanır. Bu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Bu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.)

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(3) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

(4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeni ile bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

MADDE 7 –(1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile uygulama işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalı, rekabeti engelleyici hususlar içermemeli ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez.

(4) Ancak, ulusal veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

(5) İdari şartnamelerde genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İşin adı, yeri, niteliği, türü ve miktarı,

c) İhale yöntemi, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

ç) Teklif geçerlilik süresi, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ile ihale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

d) İşin yapılma yeri, teslim etme - teslim alma şekli ve şartları,

e) İhaleye girebilme şartları ve ihaleye giremeyecek olanlar,

f) İsteklilerde aranacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

g) İşe başlama ve bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,

ğ) Ödeme yeri ve şartları,

h) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

ı) Sözleşmenin yapılması ve uygulanması sırasında ödenmesi gereken vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

i) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farklarının ne şekilde ödeneceği,

j) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onayının veya iptal edildiğinin kaç gün içinde istekliye bildirileceği,

k) Teklif ve sözleşme türü, sözleşmenin noter onaylı olup olmayacağı,

l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

m) Geçici ve kesin teminata ilişkin şartlar ile belirlenen süre içinde kesin teminatın verilmemesi ve sözleşmenin akdedilmemesi halinde geçici teminatın gelir kaydedileceği,

n) Taahhüt konusu işin; önceden öngörülmeyen hallerde sözleşme bedelinin yüzde ellisi kadar artması veya eksilmesi halinde, yüklenici tarafından süre hariç sözleşme fiyatı ve hükümleri çerçevesinde yapılması zorunluluğu,

o) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları, miktarı ve geri alma şekli,

ö) İhzarat bedelinin verilip verilmeyeceğinin belirtilmesi, verilecekse şartları,

p) Geçici ve kesin kabul şartları,

r) İhtilafların çözüm şekli ve yeri,

s) Şartname eklerinin neler olduğu,

ş) İhalelerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp bu Yönetmelik esaslarının uygulanacağı,

t) Şartnameye eklenmesi ihale konusu işin niteliği gereği zorunlu görülen diğer hususlar.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 8 –(1) (Değ: 16/05/2018 - 30423 RG)  

İsteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenen bilgi ve belgeler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İsteklinin ekonomik ve malî yeterliklerinin belirlenmesinde istenecek bilgi ve belgeler ihale dokümanında gösterilir.

b) İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal veya hizmet alımları için son beş yıl içinde, uygulama işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az yüzde sekseni oranında gerçekleştirdiği veya yüzde sekseni oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenir. İsteklinin mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesinde gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler ihale dokümanında gösterilir.

(2) (Değ: 16/05/2018 - 30423 RG) Bu Yönetmelikte belirtilen uygulama ve uygulama ile ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınan belgelerde gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin ihale ilan veya davet tarihinden önce kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

(3) (Değ: 16/05/2018 - 30423 RG) İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir

(4) (Değ: 16/05/2018 - 30423 RG) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen personelin konuda uzmanlığının aranması halinde; mimarlar, mühendisler, şehir plancılar için en az beş yıl deneyimli olmaları zorunlu olup, konuya ilişkin miktarına ve oranına bakılmaksızın iş deneyim belgesi sahibi olması veya ihale ilan tarihinden en az beş yıl önce konuda yüksek lisans yapmış olması şartı aranır. Sanat tarihçi, arkeolog, topograf ve istenilecek diğer personelin en az üç yıl deneyimli olmaları yeterlidir.

(5) (Değ: 16/05/2018 - 30423 RG) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet, mal alımı ve yapım uygulamalarında iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi; İş durum ve iş bitirme belgeleri ile gerçek şahıslarca alınmış iş denetleme belgeleri tam olarak, gerçek şahıslarca alınmış iş yönetme belgelerinden mimar veya mühendis olmak şartıyla; denetim ve yapımdan sorumlu kontrol amiri sıfatıyla alınanlar 1/1, yapım ve teknik işlerden sorumlu olan şube müdürü, rölöve ve anıtlar müdürü, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapma sıfatı ile alınanlar 1/2, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve teknik işlerden sorumlu daire başkanı, genel müdür yardımcısı sıfatıyla alınanlar 1/3, genel müdür sıfatıyla alınanlar 1/5, diğer sıfatlarla alınanlar 1/10 oranında dikkate alınır.

(6) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar,

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar,

ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler,

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar,

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler,

ğ) 6 ncı maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar,

h) 38 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler. 
 

(İlave: 16/05/2018 - 30423 RG) (7) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan ihalelere ilişkin iş deneyim belgeleri ile ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden önce yapılan ihalelere ilişkin 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(İlave: 16/05/2018 - 30423 RG) (8) İsteklilerin kendisi veya temsilcilerinin ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az üç gün öncesine kadar satın almaları veya idarece öngörülmesi halinde EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirmesi zorunludur. Ancak ilansız ihalelerde doküman EKAP üzerinden görülemez ve indirilemez. Ön yeterlik dokümanının ve/veya teknik şartname dahil ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır.

 (Teselsül: 16/05/2018 - 30423 RG) (EK: 18/11/2016-29892 RG)(9) Yurt dışındaki kültür varlıklarına ilişkin ihalelerde; ilgili ülkenin koşullarının elverdiği ölçüde, ihaleye katılacak isteklilerden ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeler istenebilir. Bunların neler olacağı ihale dokümanında belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale İşlemleri

Yaklaşık maliyetin tespiti

MADDE 9 –(1) Yaklaşık maliyet, ihale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımı ile uygulama işinin yaklaşık maliyeti her bir iş kalemi için fiyat teklifi alma usulüne göre tespit edilir.

(2) Yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hesaplanır.

a) Yaklaşık maliyet, ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle dayanakları ile birlikte tespit edilerek hesap cetvelinde gösterilir.

b) İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

c) İdarelerde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden veya kamu kurum ve kuruluşlarından personel alınabilir. Ayrıca ihale yetkilisinin onayı ile yaklaşık maliyet tespiti için hizmet satın alınabilir.

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde iş kalemi veya iş grubu şeklinde tespit edilen miktarların, yüklenici kârı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar Katma Değer Vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kâr ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak ve onay belgesi ekine konulmak suretiyle ihale yetkilisine sunulur. Yaklaşık maliyet hesap cetveli ile onay belgesi ihale işlem dosyasında muhafaza edilir.

d) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, makine, teçhizat gibi unsurların idarece verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet hesabı idarenin vereceği unsurların bedeli hariç tutularak belirlenir ve bu unsurların listesi ihale yetkilisine sunulacak yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(3) Uygulama işlerinde yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır.

a) Restorasyon projesi bulunması durumunda, projesine dayalı olarak, uygulama işinin bünyesindeki imalat kalemleri ile yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

b) İhale konusu uygulama işine ait proje ile mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.

(4) Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır.

a) Hizmet alımlarında her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır.

b) Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir. Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(5) Mal alımlarında yaklaşık maliyet aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır.

a) Yaklaşık maliyeti tespit edilirken tedarik edilecek malın özelliğine göre malın cinsi, sınıfı, miktarı, teslim süresi, teslim edilecek parti miktarları, nakliye, sigorta, diğer özel şartlar gibi unsurlar, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özellikler belirtilerek veya teknik şartnamenin eklenmesi suretiyle Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat istenebileceği gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura istenebilir. Bu araştırmaların sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler topluca değerlendirilerek, yaklaşık maliyet tespiti yapılır. Ancak gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları değerlendirmeye alınmaz. Buna ilişkin gerekçeler hesap cetvelinde belirtilir.

b) İhtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki dönemlerde yapmış oldukları alımları ve piyasa fiyat araştırması verileri bir hesap cetvelinde gösterilir. Kıyaslama yöntemiyle en uygun fiyat tespit edilir. Döviz cinsinden yapılmış olan alımlarda ise geçmiş yılların fiyatlarının aritmetik veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.

c) Alınacak malın niteliği ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle; bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre elde edilen veriler ayrı ayrı veya birlikte değerlendirilebilir. Yaklaşık maliyetin hesabına ilişkin süreçte kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

(6) Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hazırlanır:

a) Her ihalede yapılacak iş kalemleri veya grupları ve uygulama teknikleri ile mekan ve mahalleri açıklayan detaylı birer proje veya restorasyon ön raporu hazırlanır. Bu raporlar doğrultusunda maliyet;

1) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,

2) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan,

3) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değerinden,

4) Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden,

5) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer mal veya hizmet alımı ile uygulama işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan,

biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.

b) Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturaları dikkate alınmaz.

c) Yaklaşık maliyet hesabında yukarıda belirtilen fiyat belirleme yöntemleri herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanılabilir.

(EK: 18/11/2016 -29892 RG)(7) Yurt dışındaki kültür varlıklarımız ile ilgili ihale dosyası eki olarak yaklaşık maliyetin tespiti bakımından;

a) İşin bulunduğu ülkede aşağıdaki imkanların bulunması halinde yaklaşık maliyet;

1) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,

2) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değerinden,

3) Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden (en az 3 teklif),

biriveya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.

b) İşin bulunduğu ülkede (a) bendinde belirtilen imkanların bulunmaması durumunda, yurt içi birim fiyat tarif ve fiyatları kullanılarak hazırlanacak yaklaşık maliyetin belirlenmesinde aşağıdaki esaslar doğrultusunda hareket edilir.

1) Yapının bulunduğu ülkenin koşullarına göre yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin hususlar ihale dokümanında belirlenir.

2) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değeri dikkate alınır.

c) (a) ve (b) bentlerine göre hazırlanan ihaleye esas maliyet, ülkenin durumuna göre Amerikan Doları, Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde ise Avro para birimine çevrilerek düzenlenir.

 

Yaklaşık maliyetin belirlenememesi

MADDE 10 –(1) İhale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özellikleri ile yaklaşık maliyetinin gerekli olan netlikte belirlenememesi durumunda, bu durumu gerektiren sebepler bir tutanakla tespit edilir ve ihaleyi yapan idarenin üst yöneticisinin onayı alınmak suretiyle bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ihale yapılabilir.

Onay belgesi

MADDE 11 –(1) (Değ: 18/11/2016 -29892 RG)İhalesi yapılacak her iş için idarelerce bir onay belgesi hazırlanır. Bu onay belgesinde; ihale konusu işin nev'i, niteliği, miktarı, yaklaşık maliyeti, varsa proje numarası, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi belirtilir. Onay belgesi, yurt dışındaki kültür varlıkları için, bulunulan ülke koşullarına göre belirlenecek ayrıntıları ve gerekli diğer hususları ihtiva eder.

(2) Onay belgesinde ihale dokümanının bedelinin ne olacağı gösterilir. İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ihale usulünün gerektirmesi halinde davet edilen istekli listesi ve hazırlanmış diğer dokümanlar onay belgesine eklenir.

İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 12 –(1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(2) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini karar altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(Ek: 18/11/2016 -29892 RG) (6) Yurt dışındaki kültür varlıkları için yapılacak ihaleler, ihale yetkilisi makamca, biri başkan olmak ve en az 3 ve tek sayıda kişiden oluşmak üzere mahallinde kurulacak ihale komisyonu tarafından yapılır. Komisyon üyeleri Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatından veya yabancı ülkelerdeki kuruluşlarında görevli personelinden seçilir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde yurt dışı teşkilatlarından komisyona üye alınır.

 

(Ek: 18/11/2016 -29892 RG) (7) İhale komisyonunun kararları yetkili makam tarafından onaylanarak kesinleşir.

 

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelikteki ihale usulleriyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir.

(2) Bu dosyada; yapının mülkiyet durumu, ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İhalenin ilanı ve şekli

MADDE 14 –(1) İşlerin özellik ve niteliklerine göre ihalenin hangi şekil ve yerlerde ilan edileceği tespit edilir ve onay belgesinde belirtilir.

(2) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmek için yeterli süre tanınarak;

a) Yaklaşık maliyeti 449.653,00 TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası)’ye kadar olan mal ve hizmet alımları ile 1.798.621,00 TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası).’ye kadar olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az on gün önce, Kamu İhale Bülteninde, işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il ayrı ise her iki ilde de günlük gazetelerden birinde birer defa; işin yapılacağı il ile ihalenin yapılacağı il aynı ise, o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanır. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar; işin ihale edileceği günden en az yedi gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.

b) Yaklaşık maliyeti;

1) 449.653,00 TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası) ile (449.653,00 TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası) dahil) 899.311,00 TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası) arasında (899.311,00 TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası) hariç) olan mal ve hizmet alımları ile 1.798.621,00 TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası) ile (1.798.621,00 TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası) dahil) 3.597.247,00 TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası) arasında (3.597.247,00 TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası) hariç) olan uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az onyedi gün önce,

2) 899.311,00 TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki mal ve hizmet alımı ihaleleri ile 3.597.247,00 TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası)’ye eşit ve üzerindeki uygulama işleri, açık ihale usulünde işin ihale edileceği günden, en az yirmidört gün önce,

Kamu İhale Bülteninde ve o ilde çıkan günlük gazetelerden birinde bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Günlük gazete çıkmayan yerlerde ilanlar; işin ihale edileceği günden en az onyedi/yirmidört gün önce ihaleyi yapacak idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtasına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır.

(3) İhaleler ayrıca varsa idarelerin web sayfasında yayınlanmak suretiyle ilan edilir.

(4) Yabancı ülkelerde ise; idareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurtdışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler. Bu durumda ilan süresine oniki gün eklenir.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 15 –(1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhale konusu işin adı, niteliği, türü ve miktarı.

c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

ç) İhalenin nerede, hangi tarihte ve saatte yapılacağı ve tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

d) İhale dokümanının nerede görüleceği ve bedeli.

e) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

f) İhalelerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp bu Yönetmelik esaslarının uygulanacağı.

g) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi.

h) Teklif ve sözleşme türü.

ı) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve uygulama işleri ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.

i) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

j) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.


Benzer Haberler & Reklamlar