Ankara Üniversitesi DTCF Sanat Tarihi Bölümü

Ankara Üniversitesi DTCF Sanat Tarihi Bölümü

KURULUŞU: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü , davet edilerek Heidelberg Üniversitesi’nden gelen, Prof. Dr. Katharina Otto-Dorn tarafından 1954 senesinde kurulmuştur. İlk yıllarda Sanat Tarihi ve Türk Sanatı Kürsüsü ; daha sonra Sanat Tarihi Kürsüsü iken, akademik yapılanmadaki genel değişikliklerden dolayı 1982-1998 yılları itibariyle Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde Sanat Tarihi Anabilim Dalı olarak faaliyeti ardından, 1998 yılından beri Sanat Tarihi Bölümü haline gelmiştir.

AMACI: Sanat Tarihi eğitim ve öğretiminde , resim, heykel, mimari ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMDA YER ALAN BAŞLICA DERSLER:

Öğretim süresi boyunca Türk Sanatı ve Mimarisi, Orta Asya’dan itibaren kronolojik sırayla Anadolu Öncesi Türk Sanatı, Anadolu’da Selçuklu, Beylikler devirleri, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Avrupa etkileri ile sonrası; İslam, Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı ; Avrupa Sanatı ; Modern Sanat konularını kapsayan derslerde, mimari eserler ve mimari süsleme, el sanatları, minyatür, resim ve heykel sanatı sistematik düzenle tanıtılmakta; Sanat Kuramları, Terminoloji, Teknik Resim-Rölöve, Araştırma Yöntemleri, Sanat Tarihinde Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Restorasyon-Konservasyon gibi belli başlı mesleki bilgiler açıklanmakta ve temel alanlara yönelik seminerler yapılmaktadır. Sanat Tarihi programındaki ders ve seminerlerden bir kısmı zorunlu, bir kısmı seçmelidir; ayrıca Fakültemizin öteki bölümlerine ait programlardan da her yarıyıl için dersler seçilebilmektedir.

DİPLOMA VE UNVAN:

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması” ile “ Sanat Tarihçi ” unvanını alırlar.

Sanat Tarihçileri mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait bütün eserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır. Sanat eserlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak üzere, kültürel mirasa sahip çıkarak çevresini de bilinçlendirir.

Sanat Tarihçilerin iş alanı genellikle müzelerdir; ayrıca Turizm Bakanlığı ve taşra teşkilatı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri; Kültür Bakanlığı ve il kültür müdürlükleri bünyesinde görev alabilirler; öğretmenlik meslek sertifikası bulunanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Orta Öğretim seviyesindeki okullarında öğretmenlik yapabilirler. Müzelerde görevlendirilenler, sanat eserlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, envanter kayıtlarının tutulması, en uygun şekilde korunması ve gerekirse depolanmasını veya uygun yerlerde teşhir edilerek tanıtılmasını sağlar. Bu tür büro hizmetlerinden başka, geçmiş dönemlerde toprak altında kalmış eserleri gün ışığına çıkarmak üzere, yüzey araştırmaları ve kazı faaliyetlerine de katılarak uzun veya kısa sürelerle arazi çalışmaları yapabilirler.

 

Kaynak: http://www.dtcf.ankara.edu.tr/sanat-tarihi-bolumu/

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar