Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Bölümü, 2005 yılında açılmış olup 2011 yılında lisans düzeyinde eğitim faaliyetine başlamıştır.

Bölüm, dört yıllık lisans eğitimi sonunda özellikle Anadolu'nun tarihî mirasına sahip çıkan, bunu kendisine ve insanlığa mal edip kültürel kimlik olarak benimseyen, ülkesi için koruyan ve tanıtan kuşaklar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere 4 yıl boyunca görsel teorik derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik seminer, panel, konferans, inceleme ve araştırma gezileri, arkeoloji bilim dalının gereği olan arazi faaliyetleri, kazı çalışmaları, yüzey araştırmaları ve müze çalışmaları ile eğitim verilmektedir. Mezunlar almış oldukları eğitimle maddi kültür kalıntıları aracılığıyla tarihi ya da tarih öncesi dönemlerin sosyo-kültürel yapısı, inancı, ekonomisi ve üretim endüstrileri hakkında kapsamlı bilgilere sahip olmaktadırlar. Ayrıca; analitik inceleme, gözlem ve yorum yapabilme yeteneğine ulaşmaktadırlar.

Kariyer Olanakları
Arkeoloji Bölümü mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm birimlerinde, özel müzelerde, valiliklerde, il özel idarelerinde, turizm sektöründe ve belediyelerde arkeolog olarak görev yapabilirler. Lisansüstü eğitimine devam edenler, üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
Bölüm Tarafından Gerçekleştirilen Kazı ve Araştırmalar
Parion Antik Kenti kazısı (Çanakkale)
Samsun Bölgesi Prehistorik-Protohistorik Dönem Arkeolojik Yüzey Araştırması


Kuruluş
Bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2005 tarihinde açılmış olup Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 25.08.2011 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ek yerleştirmeyle öğrenci alarak eğitime faaliyetine başlamıştır

Kazanılan Derece
Arkeolog

Derecenin Düzeyi
Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler ÖYS sınav sonucuna göre programa yerleştirilirler. ÖYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Her yıl yaklaşık olarak 45 öğrenci bölüme kabul edilmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Ondokuz Mayıs Üniveristesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalıdırlar.
 

Program Profili
Kaliteli Eğitim Sunulması Yeterli öğretim kadrosu oluşması İdeal bir ders programı düzenlenmesi Yeterli altyapının kurulması. Alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması. Nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması. Üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması. Yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması. Ulusal ve Uluslar arası kongrelere katılım ve düzenleme.Nitelikli uluslar arası yayınlar “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)” kapsamında Öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin düzenlenmesi. Arkeoloji Bölümünün Türkiye’de önde gelen bölümlerden biri olması, bilgilerin güncellenmesi Teknolojik olanakların kullanılması Katılımcı ve araştırmacı eğitim Teorik bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi Bilginin uluslararası düzeyde paylaşılması Toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme Kültürel mirası koruma Nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirilerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması Kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Arkeoloji mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm birimlerinde, özel müzelerde, valiliklerde ve belediyelerde arkeolog olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ÖYP programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Üniversitede ders geçme sistemi uygulanmakta olup, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları
Normal süresi 4 yıldır. Ögrecilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 148 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 60 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Arkeoloji Bölümü her yıl 45 öğrenci almaktadır. Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin bulunduğu kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkanları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır.

Bölüm öğretim üyelerinin görev aldığı kazılar

Prof.Dr. Vedat KELEŞ: Parion Antik Kenti kazısı (Çanakkale),

Dr. Davut KAPLAN: Smintheion Kazısı (Çanakkale) 

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Vedat KELEŞ (tel. 4690)
AKTS Koordinatörü: Dr. Davut YİĞİTPAŞA (tel. 4687)

Ana Bilim Dalları

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Vedat KELEŞ (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Davut KAPLAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Dr. Akın TEMÜR
Dr.Öğr.Üyesi Kasım OYARÇİN
Öğr. Gör. Ayla BAŞ
Arş. Gör. Michael Deniz YILMAZ
Arş. Gör. Alper YILMAZ
Arş. Gör. Soner ÖZMEN

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Vedat KELEŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr.Öğr. Üyesi Atila TÜRKER
Dr.Öğr. Üyesi Davut YİĞİTPAŞA

Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Atila TÜRKER (Anabilim Dalı Başkanı)

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar