Kültür Bakanlığı Müze ve Örenyerleri Gişelerini İhale İle Kiraya Verecek

Kültür Bakanlığı Müze ve Örenyerleri Gişelerini İhale İle Kiraya Verecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 376 (üçyüzyetmişaltı) Müze ve Örenyeri'nin gişelerinin kiraya Verilmesi için ihale açıldı.

Konu ile ilgili Kültür Bakanlğının Açıklaması

Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
İhale Duyurusu

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 376 (üçyüzyetmişaltı) Müze ve Örenyeri için “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi” yapılacaktır.

İhale 07 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (g) Fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.
Tahmin edilen bedel, 1.190.366.053,73 (birmilyaryüzdoksanmilyonüçyüzaltmışaltıbinelliüç-TürkLirası yetmişüçKuruş) TL’dir.


Geçici teminat tutarı, 35.710.981,61 (otuzbeşmilyonyediyüzonbindokuzyüzseksenbirTürk Lirası altmışbir Kuruş) TL’dir.


İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 08:30 – 09:55 saatleri arasında, saat 09:55’e kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olacaktır.
İhale Dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilebilecektir.


İhale Dokümanının bedeli, 5.000,00 (beşbinTürkLirası) TL’dir. İhale Dokümanının bedeli, T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak İdarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacak; EFT ile gönderilmesi halinde, İdarenin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT yapılacaktır.


İsteklinin sunacağı zorunlu belgeler şunlardır:
İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, şartnamenin Ek-29.1. maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu,

İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait), tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) aslı,

İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde alınmış vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde alınmış sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,

İhale Dokümanının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekontu, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontu vermeleri gereklidir,

Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dokümanının aslı, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı İhale Dokümanının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir,

Bir örneği şartnamenin Ek-29.5. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı,

Bir örneği şartnamenin Ek-29.6. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname,
Özellikleri şartnamenin 15.1. maddesinde açıklanan geçici teminat,

İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde düzenlenmiş, İstekliye, İsteklinin firma olması halinde İstekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi aslı,

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, şartnamenin 8.6.1., 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9. ve 8.6.13. maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca şartnamenin 29.3. maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir.


Ayrıntılı bilgi için : http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr
E-mail: dosimgise2017@kulturturizm.gov.tr
Tel: (0312) 309 49 51 (0312) 309 49 52
Faks: (0312) 312 21 25


Benzer Haberler & Reklamlar