Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültes Arkeoloji Bölümü

Program Profili

Arkeolog yetiştirmeyi amaçlayan bölümümüz, 1993–1994 öğretim yılında Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında eğitim öğretime başlamıştır. 1998 yılından itibaren Arkeoloji Bölümü olarak öğretime devam etmiştir. Bölüm bünyesinde Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri, bölümün kurulduğu yıldan bu yana, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gerek akademik faaliyetler gerekse öğrencilerin staj yapması amacıyla farklı tarihlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde kazı, yüzey ve müze araştırmaları yapmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri, Antalya’da Side ve Eskişehir’de Dorylaion (Şarhöyük) Kazılarını yürütmektedir. Yine, 2003 yılında tamamlanan Eskişehir, Çavlum Bronz Çağı Nekropolü, 2009 yılında tamamlanan Antalya’da Patara Tiyatro ve Hurmalık Hamamı kazıları bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yürütülmüştür. Bunun dışında yerli yabancı diğer üniversite ve araştırma merkezleriyle ortaklaşa olarak bölüm öğretim üyeleri ve öğrencileri Arykanda, Aphrodisias, Çatalhöyük, Ephesos, Perge, Pessinus, Kelenderis, Kültepe, Limyra, Olympos, Tarsus, Teos, Tieum ve Zeugma gibi Türkiye’de yapılan önemli kazılarda da görev almaktadırlar. Bunun dışında, bölüm öğretim üyeleri tarafından Eskişehir, Kütahya, Afyon'da Phryg Anıtları, Karahöyük (Midaion), Kanlıtaş Höyük gibi yerlerde ve konularda yüzey araştırmaları yürütülmüştür. Antalya, Eskişehir, Isparta, Uşak ve Side Arkeoloji Müzelerinde numizmatik, cam ve metal eserler üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Program Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Müzecilik ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Bunun yanında öğrencilere yine bu alanlarla alakalı mesleki seçmeli dersler ve kendi tercihlerine göre seçmeli dersler sunulmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1 Arkeolojide uygulanan araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgiye sahiptir.
2 Arkeolojide edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Arkeolojide edindiği bilgileri araştırma, topluma hizmet alanında kullanır.
4 Arkeolojide sorunları çözmek için ekip olarak çalışır.
5 Sorumluluğu altında çalışanların Arkeoloji alanındaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
6 Arkeoloji alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
7 Arkeolojide edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bakımdan değerlendirir.
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 Arkeoloji alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
11 Arkeoloji alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
12 Arkeoloji alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
13 Bir yabancı dili kullanarak Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
14 Arkeoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15 Arkeoloji hakkında bilgi toplar, yorumlar ve paylaşır.
16 Arkeoloji alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
17 Arkeoloji alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
18 Arkeoloji alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

Alan Yeterlilikleri

1 Arkeoloji alanında bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve bunları kullanabilme.
2 Arkeoloji alanında yardımcı disiplinleri tanıma ve bunlardan edindiği bilgileri birleştirerek kullanma becerisi.
3 Arkeolojik malzemeleri envanterleme, tipolojik ayrım ve değerlendirme yapma becerisi
4 Arkeolojik buluntuları sistematik olarak belgeleme, yorumlama ve analiz etme becerisi.
5 Antik Çağ Dünyasını Tarih, Felsefe, Edebiyat, Ekonomi, Sosyal Yaşam, Sanat, Din ve diğer kültürel unsurları ile birlikte anlama, değerlendirme ve yorumlama becerisi.
6 Arkeoloji eğitimi sırasında Terminoloji, Kültür Kronolojisi, Tarihi Coğrafya, Mimarlık, Heykeltraşi-Plastik, Seramik, Nümismatik gibi temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek ve karşılaştırarak kullanma becerisi
7 Arkeoloji çalışmalarında disipliner ve interdisipliner planlama, iş bölümü yapma ve uygulama becerisi.
8 Arkeoloji çalışmalarında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
9 Arkeoloji çalışmalarında disipliner ve interdisipliner planlama, iş bölümü yapma ve uygulama becerisi.
10 Arkeolojik araştırmalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme becerisi.
11 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
12 Arkeolojik bilgileri toplumla paylaşabilme becerisi.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Arkeoloji Bölümü mezunları üniversitelerin çeşitli koşulllarını (ALES, ÜDS gibi sınavlardan yeterli puan almak; yüksek bir not ortalaması ile mezun olmak; akademik araştırma yapmaya yatkın olduklarını ispatlamak vs.) sağlamaları hâlinde akademisyen olarak pek çok üniversitede ve yurt dışında bulunan Arkeoloji Bölümlerimde çalışabilirler. Mezunlarımız KPSS’den gereken puanı almaları durumunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kurulları gibi çeşitli birimlerinde, özellikle de Türkiye’nin her tarafında bulunan çok sayıda müzede görev alabilirler. Benzer şekilde, Belediyelerde, Valiliklerde, Devlet Su İşleri gibi diğer devlet kurumlarında da iş bulabilirler. BOTAŞ, Marmaray gibi büyük inşaat projeleri için gereken kurtarma kazıları sözleşmeli olarak çok sayıda arkeolog çalıştırmaktadır. Türkiye’de son yıllarda sayısı artmakta olan özel müzeler ve araştırma merkezlerinde de arkeologlar istihdam edilmektedirler. Arkeoloji alanında yayın yapan dergi ve yayınevleri de zaman zaman arkeologları işe almaktadır. Arkeoloji mezunları iyi derecede yabancı dil bilmeleri hâlinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vermekte olduğu Turist Rehberliği eğitimini aldıktan sonra kokartlı turist rehberi olarak çalışabilirler. Bunların yanı sıra turizm sektörünün diğer dallarında da istihdam edilebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Bölüm Başkanı: PROF. DR. FERİŞTAH ALANYALI

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP ERKOÇ

 

Öğretim Elemanları

KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Feriştah Alanyalı

Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı

Doç. Dr. Ahmet Tolga Tek 

Doç. Dr. Rifat Eser Kortanoğlu

Dr. Ögr. Üyesi Bekir Sıtkı Alptekin Oransay

Dr. Ögr. Üyesi Ferda Barut Kemirtlek

Dr. Öğr. Üyesi Rahşan Tamsü Polat

Dr. Öğr. Üyesi Serap Erkoç

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf  Polat

Öğr. Gör. Necmettin Eraydın

Araştırma Görevlisi Adem Yurtsever

Araştırma Görevlisi  Mehmet Baran Yürük

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ali Umut Türkcan

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Bilge Baştürk

Araştırma Görevlisi Sevim Kurtuldu

İletişim

Web Adresi: https://anadolu.edu.tr/akademik/fakulteler/145/arkeoloji-bolumu/program-profili

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar