Niş nedir?

Niş nedir? Niş ne demektir?

1. Niş; Oyuk demektir. Genel olarak terim oyuk, göz, hücre anlamında kullanılır.

Arkeolojide niş, çeşitli amaçlarla açılmış küçük hücre ve oyuklara verilen isimdir.

Mimari ve Sanat Tarihi açısından Niş; mimari yapılarda duvar içinde bırakılan oyuklara verilen addır. Çok eski zamanlardan beri kullanılagelen mimari öğedir.

Binalardaki duvar süslemeleri arasında hem işlevsel hem de görsel olarak önemli bir yere sahip; süsleme veya değişik amaçlar için duvar içine oyulan, üstü kemerli girinti veya hücredir.

Bu girintilere çoğunlukla vazo, heykel gibi sanat yapıtları konmaktadır. Romalılar nişi, yapılan hem  içinde hem de dışında kullanmışlardır. 

Niş inşaat terimi olarak, çoğu zaman üstü kemerli duvar hücresi anlamında kullanılırken, dekorasyon terimi olarak;  geniş bir mekana açılan ve genellikle içlerine eşya koymak amacıyla duvara oyulmuş, çoğu üstü kemerli ve mukarnaslı duvar girinti veya hücre anlamına gelir.

Coğrafya terimi olarak niş; canlı veya cansız ögelerden oluşan en küçük çevre birimidir. Habitatın içinde kendine özgü fiziksel şartlar barındıran küçük birimlerdir.

Biyolojik terim olarak niş; organizmaların yaşam sahası ve görev alanını belirtir.  Niş, bir organizmanın yaşamında önemli rol oynayan çevresel faktörlerin tümüdür. Bir türün yaşmak, büyümek ve üremek için gereksinim duyduğu fiziksel ve biyolojik koşullar niş kavramı ile ifade edilir. Yaşam alanında kalıtsal özellikleri ile ilgili gerçekleştirdiği yaşamının devamına yönelik faaliyetlerin tümüdür. Niş türün ekosistemdeki rolüdür.

Ekolojik terim olarak niş; yaşam alanında kalıtsal özellikleri ile ilgili gerçekleştirdiği yaşamının devamına yönelik faaliyetlerin tümüdür.

Ekonomi terimi olarak niş; sınırları belirli pazar alanı anlamına gelir. Belirlenmiş gruplar için tanımlanmış hizmet veya ürün sunumunu ifade eder. 

Pazarlama dilinde tüm faaliyetleri iyi tanımlanmış ve bu tanım üzerinden iyice daraltılmış/küçük bir grup üzerinden yürütülen satış anlamına gelir.

2. Nİş: Bir işlevi karşılamak için ya da süslemek amacıyla duvar içinde bırakılan girinti.

Nişlerin içine vazo, heykel, çeşme gibi süsleme amaçlı nesneler yerleştirilir. Romalılar yapıların hem iç, hem dış duvarlarında niş kullanmıştır.
 


Benzer Haberler & Reklamlar