Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü


Arkeoloji kelimesi, Yunanca Arkheos (Eski) ve Logos (Bilim) sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kelimedir ve "Eskinin Bilimi" anlamını taşımaktadır. Arkeoloji asıl olarak insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini incelemekte, bu incelemeleri yaparken yazılı ve maddi kültür kalıntılarını araç olarak kullanmaktadır.

Arkeoloji, insanın tarihsel süreç içinde var olmasından itibaren üretmiş olduğu maddi kalıntılar aracılığıyla söz konusu tarih öncesi ya da tarihi dönemlerin sosyo-kültürel yapısını, inancını, ekonomisi ve üretim endüstrilerini inceleyen ve yorumlayan bir bilim dalıdır. Bölümün amacı bu çerçeveler dâhilinde Arkeoloji Bilim Dalı’nda eğitim, araştırma ve bilimsel yayın yapmaktadır.

Öğrencilerimize ülkemizin zengin tarih kalıntılarını araştıracak, bilimsel düzeyde ortaya koyacak, koruyacak arkeolojik buluntuları maddi kazanç kaynağı olarak değil bu topraklardan çıkmış kültürel değerler olarak görüp korunması gerektiği bilincini yerleştirmek, evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmek, akademik kadrolarımızın bilimsel araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmek bölümümüzün misyonudur.

Arkeoloji; eğitimini geniş bir bilimsel yelpaze içinde yürüterek teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra bu amaçla düzenlenen seminerlere, faaliyetlere arkeoloji bölümü öğrencilerinin katılımını sağlayarak öğrencilerimize arkeoloji disiplini ile ilgili kavram, fikir ve verileri sosyal bilimler araştırma metodlarıyla inceleme, analiz etme, tartışma ve bilimsel kanıtlara dayalı yorum geliştirebilme becerisini, etkin bir görüş kazandırmak, taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıkları ve insan elinden çıkmış her türlü arkeolojik nesne ile sanat eserlerini koruyan nitelikli araştırmacılar yanı sıra, ülkemizin kültürel değerlerinin farkında olan ve kültürel mirasımıza sahip çıkan, onları her alanda değerlendirme anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bölümün başlıca amaçları arasındadır.

Bölümümüzün başlıca hedefi; öğrencilerimizi çağdaş bilgilerle donatılmış bir şekilde nitelikli çalışma ve araştırmalarla geleceğe hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalara katılımlarını sağlayarak mezunlarımızın ülkemizin sahip olduğu kültür varlıklarını bilimsel metodlarla gün ışığına çıkartabilecek aynı zamanda bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen yetkin arkeologlar olarak yetişmesini sağlamak programımızın hedefleri arasında yer almaktadır.

Lisans diploması ile kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nda, özel sektörde, bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, yerel yönetimlerde çalışabilme fırsatı bulabilecek mezun öğrenciler, lisansüstü diplomalarıyla da bu şanslarını arttırabilirler. Arkeoloji ile ilgili konularda uluslararası standartlarda eğitim kalitesini hedefleyen program içinde yer alan öğrencilerimiz, eğitim yılı içerisinde kütüphane ve laboratuvar ortamında, aldıkları dersleri pekiştirebilecekleri gibi yaz sezonlarında kazı ve yüzey araştırmalarına katılarak kendilerini geliştirme imkanına sahip olacaklardır.  

Kuruluş
Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 2010-2011 eğitim öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ARKEOLOJİ alanında lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSS seçme sınavında başarılı olmak gereklidir. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK'e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lise ve dengi okul diploması, 2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.


Önceki Öğrenimin Tanınması
Türk Yüksek öğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Arkeoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Program Profili
Arkeoloji Bölümünün temel hedefi; genel Arkeoloji ve üç alt anabilim dalının (Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Prehistorya) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme, arkeolojik kazılarda çalışabilme bilgi ve becerisine sahip Arkeoloji lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir. Arkeoloji Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Arkeoloji Bölümü, öğrencilerini arkeolojinin kullanıldığı alanlarda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Arkeoloji Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bakanlığa bağlı müzeler başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Üniversiteler, Belediyeler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Arkeologlar Derneği şeklinde özetlenebilir. Bunların yanı sıra ulusal ve uluslar arası kültürel miras yönetimi gerektiren inşaat projelerinde de çalışabilirler. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüzde BAP destekli projeler yürütülmektedir. Yürütülen projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. İstekli ve başarılı bazı öğrencilerine araştırma laboratuarlarında araştırmalara katılma imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışma yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir.


Program Çıktıları
PÇ-1 Arkeoloji programı ile ilgili temel kavramları tanır.
PÇ-2 Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak amaca uygun gerekli verileri toplar.
PÇ-3 Verileri çözümler, gözlem yapar ve elde ettiği verilerle ilgili sonuçları yorumlar.
PÇ-4 Arkeoloji ilkelerini tarihi ve günümüz dünya problemlerine uygular.
PÇ-5 Arkeoloji ile ilgili kuram ve yöntemler arasındaki bağlantıyı kurar.
PÇ-6 İlgi alanında karşılaşılan problemlerin çözümlemelerinde mevcut bilgisayar teknolojilerini kullanır.
PÇ-7 Gerek ilgi alanlarındaki ve gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak profesyonel düzeyde eleştirel ve analitik iletişim kurar.
PÇ-8 En az bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
PÇ-9 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
PÇ-10 Çalışma alanıyla ilgili etkili tanıtımlar yapar.
PÇ-11 Arkeoloji alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-12 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular
PÇ-13 Arkeoloji alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri düzenler. Arkeoloji alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
PÇ-14 Arkeoloji alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar, bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
PÇ-15 Arkeoloji alanında çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler gösterir.
PÇ-16 Arkeoloji ve bilimsel uygulama sürecinde etik değerleri gözetir.
PÇ-17 Arkeoloji alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
PÇ-18 Arkeolojik kültürel mirasın, insanlığın ortak kültürel mirası olduğu bilinci ile hareket eder.
PÇ-19 Sanatsal ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir.
Mezunların İstihdam Profili
Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlar ve müzeler, özel sektör, özel müzeler, araştırma projeleri (serbest arkeolog), araştırma merkezleri ve enstitüler, TÜBİTAK, belediyeler (KUDEB, Fen İşleri), ulusal ve uluslar arası kültürel miras yönetimi gerektiren inşaat projeleri gibi özel ve kamu kurumlarıdır. Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Çalışma Şekli
Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 profesör, 5 yardımcı doçent doktor, 2 öğretim görevlisi, 1 uzman ve 3 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 56 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; donanımlı bir (1) depo-araştırma laboratuvarı ve müşterek kullanılan bilgisayar laboratuarı da mevcuttur. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan laboratuarlardan faydalanma olanağına sahiptirler.


Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Arkeoloji Bölümü, Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, A-Blok, Avanos Yolu 50300 NEVŞEHİR

Web Adresi: http://arkeoloji.nevsehir.edu.tr

Telefon: +90-384-215 39 00 Faks: +90-384 215 3948

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Lütfü Gürkan GÖKÇEK

Tel : +90 384 215 3900 /1369

e-Posta: gurkangokcek@nevsehir.edu.tr

 

AKADEMİK KADRO
 Prof. Dr. Lütfi Gürkan GÖKÇEK (Bölüm Başkanı)
 Doç. Dr. Yener BEKTAŞ
 Dr. Öğr. Üyesi Handan YILDIZHAN
 Dr. Öğr. Üyesi Tayfun CAYMAZ(Bölüm Başkan Yardımcısı)
 Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAMIŞ
 Dr. Öğr. Üyesi Bilsen Şerife ÖZDEMİR
 Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer PEKER
 Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Volkan GÜNGÖRDÜ(Bölüm Başkan Yardımcısı)
 Öğr.Gör. Dr. Pınar ÇAYLI
 Arş.Gör.Dr. Emine Köker Gökçe
 Arş.Gör. Tuğçe ŞENER
 Arş. Gör. Burcu DERİN TÜYSÜZ
 Uzm. Derya BOZKURT

http://ects.nevsehir.edu.tr/ects/bilgipaketi/dil/tr/bolum/182014/sayfa/1

Adres: Arkeoloji Bölümü Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi A-Blok Zemin Kat 50300 NEVŞEHİR

Telefon: +90 384 215 3900- 13126 (Bölüm Başkanlığı)
Faks: +90 384 215 3948

e-Posta: arkeoloji@nevsehir.edu.tr

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar