Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü bilgileri

Antropoloji, kelime anlamı insan bilim olan Anthropos ve Logos kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. İnsanın biyolojik ve kültürel çeşitliliğini çalışan antropoloji bulgularını geliştirdiği kuramlarla açıklamaya çalışmaktadır. Antropoloji çalışmalarını dört alt bilim dalına ayrılarak yürütmektedir: Linguistik Antropoloji, Sosyal Antropoloji, Biyolojik Antropoloji, Arkeolojik Antropoloji. Türkiye’de Linguistik Antropoloji çalışmaları yapılmamaktadır. Arkeolojik Antropoloji ise Arkeoloji Bölümü olarak ayrı bir bilim alanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümümüzde yapılan bilimsel çalışmalar Sosyal ve Biyolojik Antropoloji alanlarında devam ettirilmektedir.

Biyolojik Antropoloji
İnsanı biyolojik açıdan ele alan Biyolojik Antropoloji, insanin canlılar dünyasındaki yerini ve evrimini, gelişimini ve çeşitliliğini çalışır. Biyolojik Antropoloji araştırmalarını primatoloji, paleoantropoloji, insanın biyolojik çeşitliliği, populasyon geneteği, adli antropoloji gibi alt dallarla sürdürmektedir. Bölümüzde ise Biyolojik Antropoloji alanında Lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen eğitim çerçevesinde insan evrimi, biyolojik çeşitlilik, biyoarkeoloji, adli antropoloji, primatoloji, sosyobiyoloji, moleküler antropoloji, paleopatoloji, dental antropoloji ve paleodemografi gibi dersler verilmektedir. Bu alandaki araştırmalar ise, eski insan toplumları üzerinde odaklanmaktadır. İstekli olan öğrencilermizle birlikte, farklı dönemlere ait arkeolojik kazılara katılarak eski insanlara ait iskelet kalıntıları gün ışığına çıkarılmakta, kazılan iskeletler laboratuvar çalışmalarıyla yayın aşamasına hazırlanmaktadır.

Sosyal Antropoloji
Sosyokültürel antropoloji kültür ve toplumu mercek altına alan bir bilim dalıdır. Geçmişte ve günümüzde yaşanan kültürel çeşitliliği araştırmaktadır. Sosyal antropologlar kültürü kökeni, gelişimi, çeşitliliği ve zaman ile topluluklar içerisindeki değişimi ekseninde anlamaya çalışmaktadır. Alan çalışmasına dayanan etnografi ve kültürler arası karşılaştırmaya dayanan etnoloji sosyokültürel antropolojinin iki ana yaklaşımıdır. Bölümümüzde giriş düzeyinde derslerle birlikte Alan Araştırması, Araştırma Yöntem ve teknikleri, Kültürel Antropoloji, Antropoloji Kuramları gibi spesifik başlıklara sahip dersler de verilmektedir. 

Misyon
Bölümümüzün misyonu, bilimsel veriler ışığında insan toplumlarının, özellikle de Anadolu insanının temsil ettiği tarihsel ve güncel biyolojik ve kültürel çeşitliliği incelemek, karşılaştırmacı bakış açısıyla tarihsel ve güncel başka insan topluluklarıyla benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak ve bu çerçevede biyolojik ve toplumsal/kültürel değişmeyi aydınlatmaktır. Antropoloji bölümünde yapılan araştırmalar, verdiği nitelikli eğitimle gerek Hacettepe Üniversitesine gerek istekte bulunan diğer üniversitelere insan türünün biyolojik ve kültürel açıdan gösterdiği çeşitliliği, bu çeşitliliğin uygun hangi tekniklerle incelenebileceği, bu çeşitliliğin nasıl yorumlanması gerektiği yönünde bilimsel katkılar sağlamaktadır. Öte yandan, bir başka misyonumuz da, insanın biyokültürel özellikleri konusunda öğrencilere temel bilgilerin aktarılmasını sağlamaktır. Bu geniş perspektifli yaklaşımı barındırmasıyla bölümümüz, Türkiye'de antropoloji alanının temsilini, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini üstlenmiştir. Ayrıca gelişmekte olan üniversitelerde kurulmuş antropoloji bölümlerinin öğretim üyesi yetiştirme çabasına en büyük desteği yine bölümümüz vermektedir.

Vizyon
Vizyonumuz, bölümümüzde yapılan araştırmalar yoluyla yeni, orijinal bilgi üretmek; antropoloji disiplininin ülke çapında gelişmesi için nitelikli araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmek; bölüm elemanlarının gerek bireysel gerek topluca çevirdiği ve yazdığı kitaplar, araştırmaların yansıtıldığı makaleler yoluyla bu disiplinin tanınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak; alanımızdaki çağdaş eğilimleri temsil etmek; bu eğilimlerin eleştirisini yapacak ve antropolojiye dünya çapında katkı sağlayacak kavramsal ve kuramsal düzeyi yakalamaktır. Özellikle insan çeşitliliği bakımından dünyanın en önemli bölgelerinden birinde yer alan ülkemizde, bu çeşitliliğin anlaşılmasına yönelik çalışmalarla toplumsal, kültürel ve siyasal sorunların çözümüne etki edecek bilimsel katkıyı sağlamak; önyargılarla ve stereotiplerle mücadele etmek; etnosantrik, Avrupamerkezci, oryantalist ve oksidentalist bakış açılarının düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici etkilerini ortadan kaldıracak biçimde bölge gerçekliğinin anlaşılmasına yardımcı olarak dünya barışına ve ortak insanlık fikrine hizmet etmek vizyonumuz içinde önemli yer tutmaktadır.

Kaynak: http://www.antropoloji.hacettepe.edu.tr/tanitim.shtml


Benzer Haberler & Reklamlar