Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü hakkında genel bilgiler


Genel Tanımlar

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Arkeoloji Bölümü Lisans Programı, 2000 yılında kurulmuş ve öğretime başlamıştır. Aynı yıl Yüksek Lisans ve Doktora programları da başlamıştır.

Kazanılan Derece

Arkeoloji, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

(1) Edebiyat Fakültesine yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Edebiyat Fakültesine dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, öğrenci bölümün öğretim planında bulunan derslerden bazılarını daha önce öğrenim gördüğü kurumlarda başarıyla tamamlamışsa, oluşturulan intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, bu derslerin tümünden ya da bazılarından muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu çerçevede Arkeoloji Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Arkeoloji Bölümü Lisans Programı, 2000 yılında kurulmuş ve öğretime başlamıştır. Aynı yıl Yüksek Lisans ve Doktora programları da başlamıştır. Eğitim dilinin Türkçe olmasının yanı sıra Mesleki İngilizce ve Eski Yunanca gibi zorunlu dersler de verilmektedir. Bölümde işlenen konular birinci sınıftan itibaren kronolojik sırayı izleyerek, Prehistoryadan başlayarak, II. Bin, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemine kadar özellikle Batı Anadoluda gelişmiş uygarlıkların tarihsel ve kültürel birikimlerini incelemektedir. Bölümde ulusal ve uluslararası platformda kaliteli bir Arkeoloji eğitimi hedefiyle, araştıran ve sorgulayan nitelikli Arkeologlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yetişen öğrenciler, Türkiyenin dört bir yanında gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik kazılara katılarak teorik bilgiyi pratik deneyime dönüştürme şansına kavuşurlar. Arkeolog adaylarını, arkeoloji ile ilişkili modern teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen, bilgiye ulaşma yollarını iyi bilen, bilimsel inceleme yeteneğine sahip ve tarihi koruma bilincine erişmiş bireyler olarak topluma kazandırmak bölümün temel amacıdır.

Temel Program Kazanımları

1 - Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olma.

2 - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri pratikte kullanabilme.

3 - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak arkeolojik verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmaya ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri getirebilme.

4 - Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçlar ile kayıt altına alabilme.

5 - Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olma.

6-  Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve projeleri bağımsız olarak yürütebilme.

7 - Alanı ile ilgili çalışma ve projelerde etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

8 - Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olma.

9 - Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilme.

10 - Sosyal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirdiği yörelerde etkinlikler düzenleyip ve uygulayabilme.

11 - Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi edinerek alanındaki bilimsel çalışmaları izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme.

12 - Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim, iletişim ve diğer teknolojileri kullanabilme.

13 - Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etme.

14 - Kültürler arasındaki ilişkileri sorgulayabilme becerisini edinme.

15 - Kültürel mirası koruma ve yaşatma bilincine sahip olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

DEÜ Arkeoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversite ve enstitülerde akademik kariyer yapma şansına kavuşmalarının yanı sıra Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında, özel müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, il özel idareler ve belediyelerdeki KUDEB birimlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Arkeoloji Lisans diploması alan öğrenciler özellikle Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih bölümlerinde Yüksek Lisans eğitimi için başvuru yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Uygulama Esaslarına ilişkin bilgi için:
http://edebiyat.deu.edu.tr/index.php option=com_content&view=article&id=183&Itemid=244&lang=tr

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci Ders yapısı ve kredileri başlığı altında belirtilen (toplam 240 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)                             Tam gün

Misyon ve Vizyon

Bölümümüzde ulusal ve uluslararası platformda kaliteli bir Arkeoloji eğitimi hedefiyle, araştıran ve sorgulayan nitelikli Arkeologlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yetişen öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik kazılara katılarak teorik bilgiyi pratik deneyime dönüştürme şansına kavuşurlar. Arkeolog adaylarını, arkeoloji ile ilişkili modern teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen, bilgiye ulaşma yollarını iyi bilen, bilimsel inceleme yeteneğine sahip ve tarihi koruma bilincine erişmiş bireyler olarak topluma kazandırmak bölümümüzün temel amacıdır.

Mezun olan öğrencilerimiz, üniversite ve enstitülerde akademik kariyer yapma şansına kavuşmalarının yanı sıra Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’nda, özel müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, il özel idareler ve belediyelerdeki KUDEP birimlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Web adresi: http://arkeoloji.deu.edu.tr/index.php/tr/hakkimizda/hakkimzda

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Binnur GÜRLER  301 8714  binnur.gurler@deu.edu.tr
Bölüm Başkan Yard. Doç. Dr. Ahmet UHRİ  301 8725 ahmet.uhri@deu.edu.tr
Bölüm Başkan Yard. Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ 301 8726 ali.oz@deu.edu.tr
Bölüm Sekreteri Fatih YOLDAŞ 301 8723 fatih.yoldas@deu.edu.tr
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün LAFLI 301 8721 ergun.lafli@deu.edu.tr
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Aygün EKİN MERİÇ 301 8724 aygun.ekin@deu.edu.tr
Öğretim Üyesi Doç. Dr. A.Semih GÜNERİ 301 8716semih.guneri@deu.edu.tr
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın ERSOY 301 8712 akin.ersoy@deu.edu.tr
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Duygu Sevil AKAR TANRIVER 301 8717 duygu.akar@deu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Dr. Onur GÜLBAY 301 8718 onur.gulbay@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Dr. Derya EROL 301 8728 derya.erol@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Dr. Eda GÜNGÖR 301 7748 eda.gungor@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Dr.Burak YOLAÇAN 301 8731 burak.yolacan@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Heval BOZBAY 301 8711 heval.bozbay@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Emine KÖKER 301 8711 emine.koker@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Abdullah HACAR 301 8711 abdullah.hacar@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Simge EGECİ 301 8711simge.egeci@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Hakan GÖNCÜ 301 8711hakan.goncu@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Serkan YENİ 301 8711serkan.yeni@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Emrullah KALKAN 301 8711emrullah.kalkan@deu.edu.tr
Araştırma Görevlisi Muammer İREÇ 301 8711muammer.irec@deu.edu.tr


arkeoloji@deu.edu.tr
+ 90 (232) 301 87 23

Web: https://arkeoloji.ege.edu.tr


tr-TR


Benzer Haberler & Reklamlar