Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Misyon ve Vizyon

Misyon Arkeoloji Bölümü evrensel değerler ışığında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi, araştırma, öğretim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz kültür varlıklarını bilimsel metodlarla gün ışığına çıkartabilecek yetkin arkeologlar yetiştirmek ve bu eserleri müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve sergilemeyi bilen elemanlar yetiştirmek önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Vizyon Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır.

Amaç

Kaliteli Eğitim Sunulması Yeterli öğretim kadrosu oluşması İdeal bir ders programı düzenlenmesi Yeterli altyapının kurulması Katılımcı ve pratik yaptırılan bir eğitim düzeyinin sağlanması Yeni kurulan üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi Alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması Nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması Üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması Yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması “Kardeş Üniversite”lerle işbirliği yapılması Ulusal ve Uluslar arası kongrelere katılım ve düzenleme ERASMUS-SOKRATES Nitelikli uluslar arası yayınlar “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)” kapsamında Öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin düzenlenmesi


Hedef

Arkeoloji Bölümünün Türkiye’de önde gelen bölümlerden biri olması, bilgilerin güncellenmesi Teknolojik olanakların kullanılması Katılımcı ve araştırmacı eğitim Teorik bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi Bilginin uluslararası düzeyde paylaşılması Toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme Kültürel mirası koruma Nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirilerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması Kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi.

Alınacak Derece

Bölümümüzden başarı ile mezun olan öğrenciler “Arkeolog” unvanına sahip olurlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Bölümde verilen her bir ders için bir ara sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Kabul Koşulları

Öğrenciler ÖSS sınav sonucuna göre programa yerleştirilirler. ÖSS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Her yıl yaklaşık olarak 70 öğrenci bölüme kabul edilmektedir

Mezuniyet Koşulları

Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 124 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Çalışma Alanları

Üniversitelerde öğretim görevlisi ya da araştırmacı olarak, Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli müze kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluşları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde çalışırlar.
Ayrıca sanat galerilerinde yönetici, uzman ve araştırmacı olarak da görev alabilirler. Her meslekte olduğu gibi alanında yetişmiş, konservatör arkaik dönem heykeltıraşlığı, Hellenistik çağ mimarisi, seramik gibi dallarda uzmanlaşmış olanlar, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kuruluşları ve özel müzelerde, dil bilenler de turizm rehberi olarak çalışabilmektedirler.

İş İmkanları

Tekniğin gelişimine paralel olarak modernleşmeyle birlikte eski kültürlere ve eserlere de ilginin artması, restorasyonun ön plana çıkması, tarihi eser turizminin gelişmesi mesleğe olan ilgiyi artırmaktadır.


Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı olması

İyi bir gözlemci, araştırmacı, sabırlı ve açık havada çalışmaktan hoşlanan biri olması Sözel düşünme, neden – sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip ve bedence sağlam olması gerekir.

Meslek Tanıtımı

Bu bölüm, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar geçen süreç içinde insan ve yaşadığı ortama ilişkin olarak yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ele geçen her çeşit buluntu, bulgu ve kalıntıyı inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişileri yetiştirir.

Buna ek olarak Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, ağırlıklı olarak eskiçağ sanatı ve tarihi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan uzmanların yetiştirilmesini amaçlar.

Program Yeterlilikleri

1- Kazı ve yüzey araştırması tekniklerine hâkim olma

2- Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma

3- Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme

4- Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme

5- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

6- Temel harita bilgisine sahip olma

7- Mimari, plan, profil, kesit çizimi yapma ve onları değerlendirme

8- Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma

9- Bağlı bulunduğu kurumun işleyişini bilme, iş bölümü ve yönetimi yapabilme

10- 2863 sayılı yasayı bilgisi

11- Müzecilik yapma

12- Sit alanı tespiti yapma

13- Teşhis, tanım ve tarihleme yapma

14- Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma

15- Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme

16- Kültürel değerler üzerine fikir yürütebilme

17- Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme

18- Fotoğraf makinesi ve bilgisayar bileşenleri kullanabilme

19- Bilimsel yayın yapma

20- Sunum hazırlama
 

Ana Bilim Dalları Öğretim Üyeleri

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı) (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK
Prof. Dr. Cevat BAŞARAN
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
Doç. Dr. Korkmaz MERAL
Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN
Yrd. Doç. Dr. Hasan KASAPOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Zerrin Aydın TAVUKÇU
Arş. Gör. Berna Kavaz KINDIĞILI
Arş .Gör. Mesut CEYLAN
Arş. Gör. Büşra Elif KASAPOĞLU
Arş. Gör. Ahmet Cüneydi HAS
Arş. Gör. Sinem COŞKUN

Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Rabia AKARSU
Arş. Gör. UMUT PARLITI
Arş. Gör. Oğuz ARAS

Web: https://atauni.edu.tr/arkeoloji
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar