Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu Ulusal Ölçekte Kamu Altyapı Yatırımları Hakkında İlke Kararı

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu Ulusal Ölçekte Kamu Altyapı Yatırımları Hakkında İlke Kararı

Yapılacak çalışmalar sırasında taşınır ve taşınmaz kültür varlığı ile taşınır tabiat varlığı bulunması halinde en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirine ivedilikle bildirilecek. Doğal peyzajın ve siluetin dikkate alınarak habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu Ulusal Ölçekte Kamu Altyapı Yatırımları Hakkında İlke Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'deki ulusal ve uluslararası önemi haiz, Cumhurbaşkanlığı ve mülga Başbakanlık genelgeleri uyarınca öncelik verilip ivedilikle neticelendirilmesinde kamu yararı bulunan büyük ölçekli altyapı projeleri, devletin güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu değerlendirilen yapı ve tesisler ile harekat planlarında yer verilen yapı, tesis ve alanlar için oy birliğiyle ilke kararları alındı.

Söz konusu yapı, tesis ve alanların ilgili kurumun yatırım programına alınmış olma ön koşulunun da bulunduğu ilke kararlarına göre, yürütülen faaliyet proje uygulama süresiyle sınırlı olacak depolama, geri kazanım tesislerinin sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları içinde kurulmayacak.

Yapılacak çalışmalar sırasında taşınır ve taşınmaz kültür varlığı ile taşınır tabiat varlığı bulunması halinde en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirine ivedilikle bildirilecek.

- Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınacak

Doğal peyzajın ve siluetin dikkate alınarak habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilerek ekolojik koridor oluşturacak tedbirlerin alınması ve izleme çalışmalarının ilgili kurumların onayı ile belirlenmesi sağlanacak.

İlke kararları içerisinde, teknik rapor ile tespit edilmiş zorunlu haller dışında delme-patlatma yöntemlerinin kullanılmaması, yüzey sularının ve yer altı su kaynaklarının zarar görmesine sebep olacak faaliyetlerin yapılmaması, proje sahibi kurum tarafından yörenin doğal peyzajına uygun rehabilitasyon projesi hazırlanması ve proje bitiminden sonra 3 ay içerisinde başlanarak ivedilikle tamamlanmasının taahhüt edilmesi de yer aldı.

Ayrıca Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla; ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınarak, koruma bölge komisyonunun uygun göreceği şekliyle ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları ile sınırlı olmak kaydıyla, altyapı yatırımının gereği olan kum, çakıl, taş, vb. malzeme alınabileceğine ve bu amaçla ocak açılabileceğine de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 51. maddesi gereğince karar verildi.

AA


Benzer Haberler & Reklamlar