Sarmatlar: Sauromatlar

Sarmatlar kimdir? Sauromatlar kimdir? Sairima nedir? sarmat nedir? sarmatian nedir.

Sarmat (Sarmatin); Sarmatlar topluluğu ya da kavminden olanlara verilen addır.

Sarmatlar (Sauromatlar); M.Ö. 6. yüzyıl başlarında Hazar bozkırlarının topraklarında ortaya çıkmış, daha sonra bazı boyları Balkanlara kadar ulaşmış tarihi topluluk veya kavimdir.

Bozkırda birkaç yüzyıl boyunca İskitler bir arada yaşadıkları, daha sonra onları Batı'ya doğru püskürttükleri tahmin ediliyor.

Sarmat adı yazılı metinlerde ilk kez Herodot'un Sauromat Efsaneleri’nde, geçer ve İskitlerinin Amazonlardan olan çocuklarından türeyen bir soy oldukları iddia edilir. İranlı Zerdüştlerin kutsal kitabı Avesta’da Sarmatlar için “Sairima” kelimesi kullanılır.

 6-4 yüzyıllarda Orta Asya'dan Ural Dağlarına, ardından Güney Rusya ve Kuzey Kafkasya'ya, sonrasında ise Balkanlara kadar yayılan Sarmatların, Türk mü yoksa İran kökenli mi olduğu tartışılmaktadır. Bir başka görüşe göre ise Samatlar, bir kısmı Türk bir kısmı İranlı olan bir topluluktu.

M.Ö. III. yüzyılın başlarında Sarmatlar, Don nehrinin doğu kıyılarına yaklaşmış ve bir süre sonra da Don nehrinin batı kıyısına geçmeyi başarmışlardır.

Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda M.Ö. II. yüzyılın başlarından sonra Sarmatlar batıda Tuna nehri ve Karpatlara kadar yayılmışlardır.

İskit toprakları bu tarihten sonra Sarmat ülkesi adını almıştır. Sarmatia'da Sarmat genel adı altında görülen topluluklar ortaya çıkmışlardır.  Söz konusu topraklarda yaşayan Yazığlar, Roksolanlar, Krali Sarmatlar, Ugorlar, Siraklar ve Alanların birer Sarmat topluluğu olduğu varsayılmaktadır.

Batıya ulaşan Sarmat kökenli boylar, Neron (54-68) döneminde Cermen kabileleriyle ittifaklar kurarak Roma topraklarına girmişlerdir.

3. yüzyılda Sarmat toprakları büyük ölçüde Got istilasına uğramıştır.

370'ten sonraki Hun göçleri Sarmatları büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Sarmatlar, 6. yüzyılda başka halklarla karışarak tarihten sahnesinden çekilmiştir.


Benzer Haberler & Reklamlar