Darülkurra: Dârülkur’ân veya dârülhuffâz

Darülkurra nedir, hafız mektebi nedir? Dârülkur’ân nedir? Dârülhuffâz nedir?

Darülkurra (dârülkur’ân, dârülhuffâz) Kur’an öğretilen ve hâfız yetiştirilen mekteplerin, kıraat tâlimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adıdır. “Yer, mekân, ev” gibi anlamlara gelen dâr ile “okuyan” anlamındaki kārî kelimesinin çoğulu olan kurrâ kelimelerinden meydana gelen dârü’l-kurrâ, Kur’ân-ı Kerîm’in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin tâlim ettirildiği mektepler için kullanılmıştır. Bu müesseselere dârülkur’ân ve dârülhuffâz adı da verilir.

İslam Medeniyetine mensup ülkelerde Kur'an okuma yöntemlerini öğreten medrese bölümüdür. Ayrıca, Cami, mescit gibi yerlerin hemen yanında yapılan ve Kur'an okumaya tahsis edilen yerlere bu ad verilir. Genellikle tek kubbesi olan, iki göz revaklı, fevkâni yapılardan oluşan Darül-kurra'nın kubbesi medrese kubbelesiyle aynı düzeydedir

Asr-ı saâdet’te Mescid-i Nebevî’de başlayan ve daha sonra ashaptan bazılarının evleriyle ilk İslâm mâbedlerinde devam eden kıraat ilmi eğitimi zaman içinde kurumlaşarak bu maksatla inşa edilen ve dârülkurrâ (dârülkur’ân, dârülhuffâz) adı verilen yapılarda sürdürülmüştür. İslâm dünyasında bu yapı türünün ilk defa hangi dönemde ve nerede ortaya çıktığı yeterince araştırılmamış, ayrıca erken tarihli örnekler de günümüze ulaşmamıştır.


Benzer Haberler & Reklamlar