Binnur Gürler: Prof. Dr. Binnur Gürler

Binnur Gürler kimdir? Prof. Dr. Binnur Gürler kimdir?

Prof. Dr. Binnur Gürler

Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

e-posta:  binnur.gurler@deu.edu.tr
Telefon: +90 232 - 301 8714 - 18714

EĞİTİM VE AKADEMİK BİLGİ

Lisans:   Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 1985

Yüksek Lisans:   Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Öğretim Programı 1988

Doktora:   Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Öğretim Programı 1994

Doçent:   Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji 1998

Profesör:  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

MAKALE

1 - İzmir'de Uluslararası Arkeolojik Kollokyum.... 2010
2 - Torbalı'nın Göllüce ve Subaşı Köylerinde Ele Geçen Hellenistik ve Roma Dönemlerine ait Sera... 2007
3 - Klasik Gelenek III: Antik Çağın Giriştiği Çabanın Uzatılması ya da Rönesans... 2006
4 - Tire Müzesinden Dört Kalıp Yapımı kase... 2006
5 - Tire'nin Hisarlık Köyü'nden Roma Dönemi Seramikleri... 2005
6 - Tire Müzesi'nden M.S.5.-7. Yüzyıllara Ait Kandiller... 2004
7 - Klasik Gelenek II: Ortaçağın Eskiçağ Yorumu ya da Bellekte Kalan Anılar... 2004
8 - A Few Hellenistic and Roman Vessels From The Kaystros Valley... 2004
9 - Tire'nin Bazı Köylerinden (Çobanköy, Kahrat, Doyranlı, Yiğenli (Sauenda) ve Turgutlu) Roma Dö... 2004
10 -Kaystros (Küçük Menderes) Ovasında Yeni Bir Antik Yer/ Birgi Yakınlarındaki Hacı Hasanlar Kö... 2003
11 -Ephesos Lampen im Museum von Tire... 2003
12 -Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler... 2003
13 -Et In Arcadia Ego... 2002
14 -Et In Arcadia Ego... 2002
15 -Metropolis'ten Bir Hydria... 2002
16 -Tanrıça Athena ve İkonografisi... 2002
17 -Arkeolojik Değerleriyle Tire ve Çevresi... 2002
18 -Ephesos Lampen aus Metropolis/Ionien... 2002
19 -Tire Ayaklıkırı'ndan Bir Lagynos... 2001
20 -Tire'nin Uzgur Köyü'nde Bulunmuş Olan M.S.2. Yüzyıl Sonu- 3. Yüzyıl Başına Ait mezar Grubu... 2001
21 -Yeni Kronolojik Veriler Işığında İonia Kalıp Yapımı Kaselerinin Bazı Serilerinin Değerlend... 2000
22 -A Roman Tomb Group From West Anatolia... 2000
23 -Klasik Gelenek I: Kökler, İzler ve Etkiler... 1999
24 -Klasik Gelenek I: Kökler, İzler ve Etkiler... 1999
25 -Tire'nin Eski Oba Köyü'nde Bulunmuş Bir Mezar Grubu... 1999
26 -Tire'de Bulunmuş Erken Roma Devrine Ait Cam Eserlerden Oluşan Mezar Grubu... 1999
27 -Sanatın Sosyal Tarihinde Rasyonel Düşünce ve İlk Adım... 1999
28 -Sanatın Sosyal Tarihinde Rasyonel Düşünce ve İlk Adım... 1999
29 -An Inscribed Bowl Decorated With Wheel Abrasion Technique In Western Anatolia... 1998
30 -Kaynak ve Yön Verici Olarak Antik Dünya Mirası... 1998
31 -Pompei'den Antiokheia'ya Fantastik Kurgular ve Gerçekçi Dışa Vurumlar... 1995
 

BİLDİRİLERİ

1 - Smyrna'da Kadifekale ve Altınpark'ta Ortaya Çıkarılan Cam Bilezikler... 24/11/2018 - 26/11/2018
2 - Smyrna'dan Geç Antik Çağ Camları... 02/05/2014 - 03/05/2014
3 - Smyrna Agorası Cam Buluntuları... 10/04/2013 - 12/04/2013
4 - Arkeolojik ve Tarihsel Bulgular Işığında Ortaçağ'da Mersin ve Çevresinde Deniz Ticareti.... 07/04/2011 - 08/04/2011
5 - Smyrna Agorası'nda Geç Antik Çağ Cam Repertuarı... 11/11/2010 - 21/11/2010
6 - Hadrianoupolis Arkeolojik Kazılarının Türkiye Tarihine Katkıları.... 20/09/2010 - 24/09/2010
7 - Smyrna Agorası Avlu Sondajı No.2'de Bulunmuş Olan Helenistik Dönem Seramikleri... 12/10/2009 - 14/10/2009
8 - Smyrna Agorasi Avlu Sondajlarinda Bulunmuş Doğu Sigillata B Seramikleri... 04/09/2009 - 05/09/2009
9  - Hellenistic Pottery from Southwestern Paphlagonia: New Hellenistic Ceramic Genres from the Black Sea... 05/05/2009 - 09/05/2009
10 -Anadolu'da Antik Çağ'da Bağcılık ve Şarapçılık.... 06/11/2008 - 08/11/2008
11 -Bodrum Yarımadası'nın Çevresel ve Yapısal Geçmişi: İlkçağda Halikarnassos.... 06/03/2008 - 08/03/2008
12 -İZMİR MÜZESİ ÖRNEKLERİYLE İÇ KALIP TEKNİĞİYLE YAPILMIŞ CAMLAR... 18/05/2007 - 24/05/2007
13 -İzmir Agorası'nda Bulunan Antik Tıp Aletleri I: Ön Değerlendirme... 18/10/2006 - 20/10/2006
14  -Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi?nde Dekanlık Bazında İzleme ve Değerlendirme ... 06/12/2003 -
15 -Smyrna Agorasında Cam Buluntular... 21/07/2003 - 23/07/2003
16 -Şirince ve Çevresi Yüzey Araştırması... 26/05/2003 - 31/05/2003
17  -M.S.1.-4. Yüzyıllarda Kıbrıs ve Anadolu Camlarında İzlenen Ortak Formlar ve Değerlendirilmele... 28/11/2002 - 29/11/2002
18 -Arkeolojik Değerleriyle Ödemiş ve Çevresi... 11/09/2002 - 12/09/2002
19 -Şirince ve Çevresi 2001 Yılı Yüzey Araştırması... 27/05/2002 - 31/05/2002
20 -Kıbrıs Prototipi ve Batı Anadolu?da Arkaik Dönem Saray Planlamasına Etkileri... 13/11/2000 - 17/11/2000
21  -Kaystros Havzası Yerleşimlerinden Hypaipa?da Bulunmuş Bazı Erken Roma İmparatorluk Devri Seram... 23/10/2000 - 30/10/2000
22 -Pisidia Bölgesindeki Roma Dönemi Ev Mimarlığı Plan Tipleriyle İlgili Bir Değerlendirme... 02/07/1999 - 04/07/1999
23 -Bazı Ürünler Işığında Roma Döneminde Kıbrıs ve Anadolu Cam Üretimleri Arasındaki İlişk... 24/11/1998 - 27/11/1998
24 -A Tomb Group Of Roman Ceramics From The Village Of Uzgur In Tire... 27/09/1998 - 04/10/1998
25 -Some Roman Ceramics Found In The Villages Of Tire... 27/09/1998 - 04/10/1998
26  -Passing to the Prostas Type House in West Anatolia and the Location of This type in the City Plannin... 05/06/1996 - 07/06/1996
27 -Hellenistic Ceramic of Metropolis in Ionia: Chronology, Production and Related Cities... 23/05/1996 - 24/05/1996
28 -Manisa Yöresi Kökenli Bir Grup Roma Dönemi Seramiği... 04/09/1995 - 05/09/1995

KİTAPLARI

1 - İzmir'in Osmanlı Dönemi Tanıkları: Smyrna/İzmir Agorasından Cam Objeler... 2016
2 - Bergama Müzesi Cam Eserleri... 2009
3 - Tire Müzesi Bronz Eserleri/Bronz Objects at Tire Museum... 2004
4 - Tire Müzesi Cam Eserleri... 2000

KİTAP İÇİ BÖLÜMLER

1 - Frühbyzantinische Glaskunst in Kleinasien. Byzanz-das Römerreich im Mittelalter. Teil 1: Welt der Ideen, Welt der Dinge.... 2010

2 - Middle and Late Roman Glass from the Agora of Smyrna from the Excavation Seasons 1997 and 2002-2003. Glass in Byzantium. Production, usage, analyses/Glas in Byzanz. Produktion, Verwendung, Analysen.... 2010

3 - Kaystros Ovasında Roma İmparatorluk İmajı: Buluntularla Kültür ve Kimliği Tanımlamak Prof. Dr Haluk Abbasoğlu'na 65. Yaş Armağanı EUERGETES Festschrift für Prof. dr. Haluk Abbasoğ... 2008

4 - DÜŞÜN VE DÜŞÜNCENİN MEKANLARI/ANTİK ÇAĞ BAHÇELERİ ÜZERİNE NOTLAR TARİH VE ARKEOLOJİ YAZILARI İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR... 2007

5 - Die Erforschung der Umgebung von Ephesos am Beispiel von Şirince Synergia, Festschrift Für Friedrich Krinzinger... 2005

PROJELERİ

1 - Antik Kenti Kazı Araştırma ve Restorasyon Projesi 2018... 3/2018 - 12/2018
2 - Smyrna Antik Kenti Kazı Araştırma ve Restorasyon Projesi 2017... 3/2017 - 12/2017
3-  İzmir İli Merkez İlçeleri ile Menemen İlçesi Yüzey Araştırması... 10/2016 - 10/2016
4 - Smyrna Antik Kenti Kazı Araştırma Restorasyon Çalışmaları... 4/2016 - 12/2016
5 - İzmir ve çevresindeki arkeolojik bölgelerde bulunan antik cam ve metal objelerin LIBS tekniği ile analizi ve sınıflandırılması... 7/2015 - /
6 - Smyrna Antik Kenti Kazı Araştırma ve Restorasyon Çalışmaları 2015... 1/2015 - 9/2015
7 - Metropolis'de Bulunan Pişmiş Toprak Heykelciklerin Restore Edilmesi ve İncelenerek Yayınlanması... 2/2009 - 2/2011
8 - Smyrna agora kazılarında buluntusu terra sigillata ve geç roma kırmızı astarlı kapları... 6/2009 - 6/2012
9 - Ege Bölgesindeki Müzelerle ve Koleksiyonlarda Bulunan Türk El Sanatı Örneklerinin Kataloglanması Atina ve Budapeşte'deki Müzelerdeki Eserlerle Karşılaştırılması, DEÜ. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi... 9/1993 - 12/1994

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

1 - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2019-Devam ediyor 
2 - Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2019-Devam ediyor 
3 - Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2018-Devam ediyor 
4 - Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2016-Devam ediyor 
5 - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2016- Nisan 2019 
6 - Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2016- Nisan 2019 
7 - Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2015- Haziran 2018 
8 - Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2015- Nisan 2018 
9 - Batı Anadolu Seramiği Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Eylül 2013- Eylül 2016 
10 -Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016 
11 -Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2013- Nisan 2016 
12 -Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2013- Ocak 2016 
13 -Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2012- Nisan 2015 
14 -Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2012- Şubat 2015 
15 -DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2011- Eylül 2014 
16 -Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2010- Temmuz 2013 
17 -Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Nisan 2012 
18 -Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2010- Nisan 2013 
19 -Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2010- Nisan 2013 
20 -Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2010- Haziran 2010 
21 -Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2010- Haziran 2010 
22 -Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2009- Haziran 2010 
23 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2008- Kasım 2011 
24 -Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekanı, Temmuz 2004- Temmuz 2007 
25 -Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekan Vekili, Mart 2004- Temmuz 2004 
26 -Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2002- Ocak 2005 
27 -Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekan Yardımcısı, Mart 2001- Mart 2004 
28 -Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2000- Nisan 2001

Web: http://debis.deu.edu.tr/akademiktr//index.php?cat=3&akod=19910803
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar