Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Program Profili
Sanat Tarihi, tarih koşullarından doğan maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Görsel sanatların değişik mekânlarda, tarihsel bir süreç içindeki oluşumunu, işlevini ve mantığını inceler, sanatçı ve eserler üzerine yorumlar yaparak sanatın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Zaman içinde değişen insan ve üretimi ele alarak değişimlere ilişkin toplanan veri ve bilgiler, sanat tarihinin başlıca konusu olan sanat yapıtının açımlanmasına yöneliktir. Sanat yapıtının birincil özelliği, zamana direnip kuşaklar boyunca kalıcılığını ve evrenselliğini koruyabilmesidir. Bu nedenle sanat tarihçisi, sanat olgusunun bu kalıcılığına ışık tutmak, onu çağdaş duyarlılıkla kaynaştıracak bilgi ve yönteme dayalı yolları ortaya koymakla yükümlü olup tarihin çeşitli dönemlerinden günümüze gelmiş yapıtları bilimsel yöntemlerle inceler, bu konuda yapısalcı bir çözümlemeye başvurur ve bir ülkenin, bir bölgenin, bir dönemin sanatsal yaratımlarının tümünü, sanat okullarını, sanat koruyucularını, toplumsal önemleri açısından değerlendirir. Bu anabilim dalından mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi kütüphanelerde, arşivlerde, müze ve saraylarda iş bulabilirler, arkeolojik kazılara katılabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş
Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir. 

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 

İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve koruma kurullarında; valilikler, belediyeler, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında, kütüphane ve arşivlerde iş olanağı bulabilirler. Ayrıca özel müzelerde, mimarlık ve restorasyon şirketlerinde, sanat galerileri ve kültür merkezleri gibi alana ilişkin özel sektörde çalışabilir ve arkeolojik kazılara katılabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. 

Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. 

BÖLÜM BAŞKANI : PROF. DR. BEDİA YELDA UÇKAN
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI: PROF. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI: DOÇ. DR. NURDAN KÜÇÜKHASKÖYLÜ

Öğretim Elemanları

BİZANS SANATI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Bedia Yelda Uçkan 
Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp 
Doç. Dr. Ahmet Oğuz Alp
Araştırma Görevlisi Gizem Öncelen 

TÜRK İSLAM SANATI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Canan Parla
Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar  
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Çöl 
Araştırma Görevlisi Dr. Demet Kara  
Öğretim Görevlisi Arzu Yılmaz 

BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANAT ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Nurdan Küçükhasköylü  
Dr. Öğr. Üyesi Selda Alp
Dr. Öğr. Üyesi  Zeynep Ertuğrul  
Öğretim Görevlisi Halkan Demir  


Benzer Haberler & Reklamlar