İzmit'te 1400 yıllık kilise bulunan yer 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı oldu

İzmit'te 1400 yıllık kilise bulunan yer 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi'nde, 4.-5. yy. erken dönem dini yapının apsisi bulunan bölge 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan edilerek, koruma altına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kararına göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ve sondaj kazısı sonucu ortaya çıkan 4.-5. yy. erken dönem dini (kilise) yapının apsisi için 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesi kararı verildi. 

BAKANLIK KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığının konu ile ilgili kararında şu ifadeler yer aldı:

"Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak;
a)Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine KARAR
b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edebileceğine,
C) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
ç) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine,
e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
f) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, olarak belirlenmesine;
Koruma amaçlı imar planına ilişkin çalışmaların ilgili belediyesince hazırlanarak Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesine, kalıntının ve sondaj çukurlarının olumsuz mevsim şartları vb. nedenlerle zarara uğramasını engellemek amacıyla Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde jeoteksil ile örtülerek kapatılmasına, söz konusu alanda can ve mal güvenliği açısından her türlü emniyet tedbirinin ilgili idarelerce alınmasına ve alınmasının sağlanmasına karar verildi."


Benzer Haberler & Reklamlar