İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 arkeolog, 3 sanat tarihçisi alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 arkeolog, 3 sanat tarihçisi alacak

13-17 Aralık 2019 tarihleri arasında 420 personel alımı yapacağını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin isdihdam edilecek kişilerden 2'sinin arkeolog, 3'ünün sanat tarihçisi olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12 Aralık 2019 tarihi itibari ile KPSS’li ve KPSS’siz olarak toplamda 420 personel alımı yapacağını duyurdu. İBB Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilana göre İBB bünyesinde daimi istihdam edilecek personel adayları, aşağıda belirtilen kadrolara, KPSS’li ve KPSS’siz olarak alınacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Avukat alımı 10 kadro,Sosyal Çalışmacı alımı için 4 kadro,Psikolog alımı için 2 kadro,Fizyoterapist alımı için 2 kadro,Hemşire alımı için 28 kadro,Ebe alımı için 3 kadro,Çocuk Gelişimcisi alımı için 2 kadroMühendis alımı için 96 kadro,Şehir Plancısı alımı için 20 kadro,Mimar alımı için 20 kadro,Peyzaj Mimarı alımı için 4 kadro,Matematikçi alımı için 4 kadro,İstatistikçi alımı için 4 kadro,Ekonomist alımı için 18 kadro,Tercüman alımı için 2 kadro,Arkeolog alımı için 2 kadro,Sanat Tarihçisi alımı için 3 kadro,Programcı alımı için 4 kadro,Tekniker alımı için 37 kadro,Teknisyen alımı için 25 kadro,

Yayınlanan resmi ilan şöyle;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.

İBB HANGİ KADORLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

2 Arkeolog; Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak

3 Sanat Tarihçisi; Sanat Tarihi lisans programından mezun olmak

20 Şehir Plancısı; Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

20 Mimar; Mimarlık lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

4 Peyzaj Mimarı; Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

4 Matematikçi; Matematik, Matematik - Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik -İnformatik, Matematik Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

4 İstatistikçi; İstatistik lisans programından, mezun olmak YDS, – İngilizce En az 60 puan

18 Ekonomist; Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

2 Tercüman; Mütercim -Tercümanlık veya Mütercim Tercümanlık lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 90 puan

4 Programcı; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak

15 Tekniker; İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

12 Tekniker; Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak

10 Tekniker; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak

13 Teknisyen; Ortaöğretim Kurumlarının Harita - Tapu -Kadastro Alanı ve Dalları veya İnşaat Teknolojisi Alanı - Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak

12 Teknisyen; Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak

Eğitmen 35 Bilişim Teknolojileri,

Eğitmen 12 Almanca, 1 Çince, 1 Farsça, 3 Fransızca, 25 İngilizce, 1 İspanyolca, 1 İtalyanca, 1 Japonca, 1 Korece, 2 Rusça YDS – Rusça En az 80 puan

Eğitmen 2 Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak

Eğitmen 10 Grafik, 11 Muhasebe ve Finansman, 24 Müzik

10 Avukat Hukuk; lisans programından mezun olmak

4 Sosyal Çalışmacı; Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak

2 Psikolog; Psikoloji lisans programından mezun olmak

2 Fizyoterapist Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak

28 Hemşire; Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak

3 Ebe; Ebelik lisans programından mezun olmak

2 Çocuk Gelişimcisi; Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak

50 Mühendis; İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

2 Mühendis; Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

9 Mühendis; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

3 Mühendis; Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

20 Mühendis; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

6 Mühendis; Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

6 Mühendis; İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak YDS – İngilizce En az 60 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, e. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

b. Başvuran adaylardan, varsa lisansüstü öğrenim bitirenlerin diplomasının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (20/12/1989 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar), ç. Avukat pozisyonuna başvuran adaylarda, “Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak” şartı aranacaktır. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

d. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.

e. Eğitmen (Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak) pozisyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartı aranacaktır.

f. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.

g. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Mezuniyet belgesinin (mezuniyet notu yazmıyorsa ayrıca not döküm belgesi) aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

(Yabancı dil şartı olan pozisyonlar için) YDS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

YDS yoksa eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notuna göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek mezuniyet notu olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 2100 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı mezuniyet notuna sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 19/12/2019 tarihinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 6.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 20/12/2019 – 26/12/2019 tarihleri arasında Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat (5393 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5302 sayılı Kanun, 5355 sayılı Kanun, 442 sayılı Kanun)

ç) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile

d) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı olarak; yabancı dil sınav şartı var ise sınav puanı ile YDS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde pozisyona ilişkin mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanınır.

Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

ATAMA YAPILACAK POZİSYONA İLİŞKİN GÖREV YERİ

Kurumumuzda ataması yapılacak personelin görev yeri İstanbul genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır. Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


Benzer Haberler & Reklamlar