Gözlükule Höyüğü Tarsus

Gözlükule Höyüğü Tarsus

Gözlükule Höyüğü, Akdeniz'in kuzeydoğu kıyı şeridinde yer alan Çukurova'da (antik Kilikya), Toros Dağları'na geçit veren Gülek Boğazı'nın güneyinde bulunmaktadır.

Günümüzde, höyük Tarsus ilçe merkezinde yer alır ve Mersin iline bağlıdır.

Gözlükule, 1930 ve 1940'larda Hetty Goldman'ın başkanlığında Bryn Mawr College projesi olarak Amerikalı bir ekip tarafından kazılarak incelenmiştir.

Kazıların sonucunda, Neolitik dönemde kurulan yerleşim yerinin Erken İslami döneme değin, uzun süreli ara verilmeden, kullanıldığı belirlenmiştir.

Kazı sonuçları 1950'lerde üç cilt olarak Princeton Universitesi Yayınevi tarafından basılmıştır ve günümüzde tarihöncesi Anadolu arkeolojisinin temel direklerinden birini oluşturmaya devam etmektedir.

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, Bryn Mawr College'ın işbirligi ile, yeni bir proje geliştirilmiş, höyük ve çevresinde kazı ve araştırmalar yeniden başlamıştır. İlk kazı sezonu 2007'de gerçekteşmiştir.

2007'den beri devam eden kazı sezonlarının yanı sıra buluntuların ve toplanan verilerin incelenmesi amacı ile depo çalışmaları da yürütülmüştur.

Tarsus-Gözlükule höyüğünde Erken İslami, Klasik dönem ve Geç Tunç çağı katmanlarında kazılar 2016 sezonunda da 5 açmada devam edecektir. 

Kazıların Tarihçesi
Tarsus-Gözlükule höyüğünün kesintisiz dokuz bin yıllık süreyle yerleşim alanı olarak kullanılmasının yanı sıra, kazıların ve höyükte çalışan arkeologların hikayeleri de höyüğün tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Kullanılan gelişmiş kazı tekniklerinden ve kazı sonuçlarının yayınlandığı eserlerin hala bölgesel ve dönemsel olarak örnek teşkil etmelerinden dolayı Gözlükule projesi Anadolu arkeolojisinde önemli bir yere sahiptir. Bunların yanı sıra, çoğunluğunu kadın arkeologların oluşturduğu kazı ekibi (ki bu pek de alışılagelmemiştir) ilerleyen zamanlarda prehistorya araştırmalarına önderlik etmiş, ve Doğu Akdeniz arkeolojisine büyük katkılarda bulunmuşlardır.

Ekip, finansal sıkıntılar, arkeolog kadınlara karşı o dönemdeki yaklaşım, 2. Dünya Savaşı’nın yaklaşması ve başlaması gibi karşılaştıkları ve göğüs gerdikleri zorluklarla gelecek kuşaklara hayranlık ve saygı duyacakları bir miras bıraktılar.

Hetty Goldman başkanlığında 1930’lu yıllarda Çukurova’da çalışmalarına başlayan Amerikalı ekibin amacı Hititler’in bölgedeki nüfuzunu anlamak ve Hitit yazılı kaynaklarında bahsi geçen Ahhiyawalılar’ın Ege’deki Miken medeniyetiyle (Akalar) olan muhtemel ilintisini araştırmaktı. Ekip çalışmalarına bölgede yüzey araştırması yaparak başlamıştır. Bu esnada Tarsus’a gelen ekip üyeleri Gözlükule höyüğünü de araştırma kapsamı içinde değerlendirmeye alıp höyükte test açmaları başlatmışlardır. Burada Hitit seramiğinin yanısıra Kuzeydoğu Akdeniz ve Ege bölgesindeki diğer yerleşimler ile ilişkilerin varlığına işaret eden buluntulara rastlamışlardır. Test açmalarından elde edilen veriler ışığında, Bryn Mawr College, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü (AIA) ve Harvard Fogg Müzesi himayesinde ekip höyükte 1935 yılında kazı çalışmalarına başlamıştır.
Kazılara A ve B bölgesi olarak adlandırılan iki alanda yoğunlaşılmıştır. Höyüğün en yüksek noktasında bulunan A bölgesinde Hittit dönemine tarihlenen anıtsal bir idari bina kısmen açığa çıkarılmıştır. Bu binada Hitit dönemine ait zengin bir seramik repartuvarı ve çok sayıda Hitit hiyeroglifli damga mühür izleri taşıyan bullalar bulunmuştur.

1936 senesinde kazılar büyüyen bir ekiple devam etmiştir. Kazılarda kil tablet üzerine kayıt edilen Hitit toprak bağış belgesinin ve aralarında Kral III. Hattushili’nin eşi Kraliçe Puduhepa’ya ait bir mührün izin taşıyan bir örneğin de olduğu sayısız bullanın bulunması, Hititler’in bölgedeki politik ve kültürel etkisinin göstergesi oldu.
1937 senesinde ekip yeni bir kazı sezonuna başladı. Hititler’in Tarsus’taki nüfuzu ve yerleşimin içinde olduğu ticari ilişkilere değinirken Hetty Goldman, Tarsus’un Çukurova’da “Hititler’in önemli bir güç merkezi” olduğunu belirtmiştir.

Ödenek sıkıntıları ve Avrupa’da başgösteren sisyasi dalgalanmalara rağmen kazılar 1938 senesinde devam etti. Ailevi bir sebepten dolayı Amerika’ya dönmesi gereken Goldman’ın yokluğunda kazı deneyimli ekip üyeleri vekilliğinde yürütüldü.

Kazılara savaş yıllarında ara verilse de Goldman kazıları tamamlamak ve ortaya çıkarılan malzemenin bir bütün halinde çalışılabilmesi için Tarsus’a geri gitmeyi planlıyordu; bu hislerini “Tarsus kazıları Anadolu’nun bu bölgesinde öncü niteliktedir, ve başka bir proje ile iştigal etmeden önce burdaki kazıları tamamlamanın görevim olduğunu düşünüyorum,” diyerek dile getirmiştir.

1947 yılında Goldman yeni ekip üyeleri ile Tarsus’a döndü. Bu dönemki kazılarda höyükte en uzun ve korunan tabakalanmanın olduğu Erken Tunç katmanları incelenmiştir.

1948 yılında Goldman’ın rahatsızlığından ötürü kazılara Goell başkan vekilliği etmiştir, höyükte Erken Tunç I, Kalkolitik ve Neolitik dönemi seviyelerinde kazılar devam etmiştir. 1948 sezonu ile beraber kazılar son bulmuştur. Buluntular ve toplanan veriler üzerine araştırmalar yürütülmeye devam edilmiştir; kazı sonuçları 1950’lerde üç cilt olarak Princeton Üniversitesi Matbaası tarafından basılmıştır. Bu yayınlar günümüzde Anadolu arkeolojisinin temel taşlarını oluşturmaya devam etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazı ve Araştırma Projesi

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından 2001 yılında Tarsus-Gözlükule höyüğünde araştırmalara tekrar başlanmıştır. Höyükteki yeni çalışmaların amacı kuzeydoğu Akdeniz bölgesindeki yeni arkeolojik çalışmalarla tekrardan oluşmaya başlayan dinamik akademik diyolog eşliğinde Goldman dönemi kazılarından beri halen cevaplanmamış birtakım sorulara ve sorunsallara ışık tutacak verilere ulaşmaktır. Ayrıca zaman içinde gelişen arkeolojik teknikler ve ilgili teknolojilerden faydalanarak hem eski kazılardan elde edilmiş veriler yeniden değerlendirilinecektir, hem de daha kontrollü kazılar ile dönemlerin stratigrafik ilişkileri daha iyi anlaşılınacaktır.

Araştırmaların İlk Safhası
Eylül 2000’de Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından Tarsus Gözlükule höyüğü ziyaret edilmiş ve Eylül 2001’de disiplinlerarası bir ekip arazi çalışmalarına başlamıştır. Projenin 2001-2006 seneleri arasında yürütülen ilk safhasındaki çalışmalar şöyle özetlenebilir:
Höyüğün durumunun tespiti ve zarar görmeye meğilli alanların koruma altına alınması. Bu çerçevede T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı höyüğün kuzey ve güney sınırlarını koruma amaçlı olarak demir parmaklıkla çevirmiştirç
Adana Müzesi depolarında tutulan envanterlenmemiş Goldman etütlük malzemesinin çalışılınması. Nisan 2004’te Goldman dönemi kazılarından çıkan ve Adana Müzesi tarafından etütlük olarak ayrılmış olan malzeme Boğaziçi Üniversitesi’nin Tarsus’ta bulunan kazı deposuna taşındıktan sonra malzemeye erişimi ve çalışmaları kolaylaştırmak için tasnif edilip dijital ortama aktarılmıştır.
Höyük ve çevresinin ölçümlerinin alınması. KOERİ (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) Jeodezi bölümü güncel ölçümlerle höyüğün yeni bir topografik haritasını hazırlamıştır. KOERİ Jeofizik departmanı yer radarı (Ground Penetrating Radar) ile höyüğün toprak altında kalan mimari kalıntılarını araştırmıştır. Ege Üniversitesi Jeomorfoloji bölümü höyüğün çevresinden ve ovadan örnekler alarak zaman içerisinde bölgenin geçirdiği jeomorfolojik değişimleri belgelemiştir.
Höyük ve çevresinde yüzey araştırması yürütülmesi. Höyüğün yerleşim tabakalanmalarını anlamak amacı ile höyüğün değişik bölgelerinde yüzey araştırmaları yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarının yayınlanması. Goldman dönemi etütlük malzemesi ve höyük üzerine yapılan muhtelif çalışmaların bir kısmı 2005 yılında yayınlanmıştır (Özyar 2005). Ayrıca Araştırma Sonuçları Toplantılarında sunulan bildirilere buradan ulaşabilinir.

Ve Kazılar Başlar ...
Projenin ikinci safhası olan höyük üzerinde kazı çalışmalarına 2007 yaz sezonunda başlanmıştır. İlk açmalar, höyüğün en yüksek noktası olan ve Goldman A açmasının kuzeyinde bulunan daha önce kazılmamış alanda yer almaktadırlar. 2007 sezonunda 10x10 m2’lik iki açma ile başlayan kazılar, 2008 yılı itibari ile aynı ebatlarda beş açamaya yükseltilip, toplamda 500 m2’lik bir alana yayılmıştır.

Yeni kazılardan elde edilen ilk bulgular ışığında höyüğün en üst yerleşim katmanı Ortaçağ’a tarihlendirilmektedir. 13. yy. AD’ye tarihlenebilen Geç Ortaçağ ile ilgili kalıntılar açmalarda sadece büyük tahribat alanları olarak ele geçmiştir. Ortaçağ döneminin höyük üzerinde rastlanan esas yerleşim katmanı ise Abbasi dönemine aittir. Bağdat başkentli imparatorluk 8. yüzyılın ikinci yarısında Bizans’a karşı sürdürdüğü genel askeri harekatların bir parçası olarak Çukurova’yı ele geçirir. Tarsus’a da yerleşen Abbasiler höyüğün en tepe noktasına büyükçe konutlar kurmuşlardır. Beraberlerinde getirdikleri birtakım yeni geleneklerin yansımalarını elde edilen arkeolojik malzemede görmekteyiz. Mesela konut etrafında kurulmuş atık su tesisatı değişen hijyen anlayışının bir parçası olmalıdır. Bunun ötesinde değişen yeme-içme kültürünün izlerine gündelik pişirme ve sofra takımlarında açıkça rastlanmaktadır. Ayrıca özellikle seramiklerde imparatorluğun hem sanatsal, hem kültürel merkezi olan güney Mesopotamya bağlantılarını görmekteyiz. Bu meskun alandan elde edilen veriler burada oturanların Abbasilerin elit bir tabakasına ait olduğuna işaret etmektedir.

Ortaçağ katmanının hemen altında Geç Antik dönem yerleşimi bulunmaktadır, öyle ki Abbasi binaları yer yer bu dönemin binalarının kalıntılarını kullanmışlardır. Bu sebeple Geç Antik ve Abbasi dönemi yerleşimlerinin hem konumlanmaları aynıdır, hem bina yapım tarzları benzerdir. Bu bağlamda yukarıda bahsettiğimiz farklılıkların yanısıra, bir yandan da bazı alanlarda sürekliliklere rastlanması ilgi çekicidir. Anlaşılan o ki istilacı olarak bölgeye gelip yerleşen Abbasiler yerel yaşam tarzlarının bir kısmını benimseyerek uygulamaya başlamışlardır.

Halihazırda devam etmekte olan araştırmalarımız bu iki dönem arasındaki farklılıklar ve benzerlikleri karşılaştırmalı olarak çalışarak, yazılı kaynaklardan aşina olduğumuz fakat haklarında arkeolojik olarak fazla veri olmayan her iki döneme detayli kültürel malzeme analizleri eşliğinde ışık tutacaktır.

Açmaların kuzey bölgesinde Roma dönemi kalıntılarına ulaşılınmaya başlanmıştır. Bu döneme ait çoğunlukla adak kandil, ama ayrıca heykelcik ve tiyatro maskelerinden oluşan bir gömü alanı herhalde bir tapınak adak malzemesinin kutsal atıklarından oluşmaktadır. 3-4. yy AD’ye tarihlenen bu gömü çukurundan çoğunlukla parça parça ama bazıları da tüm olarak ele geçen binlerce kandil, yüzlerce figürin ve birçok tiyatro maskesi parçaları dikkat çekicidir.

Özellikle açmaların kuzey kısmında derince bir teraslama yöntemi ile klasik öncesi höyüğe yerleşmiş olduğu anlaşılan bu geç dönem tabakaların altında Geç Tunç II’ye tarihleyebildiğimiz katmanlara ulaşılınmaya başlanmıştır. Bu katmanla ilgili bilgilerimiz henüz başlangıç noktasındadır ama belli ki çok büyük bir kerpiç yapının yıkıntısı ve onun içine kurulmuş olan tahrip olarak ele geçen mimari öğelere rastlamaktayız. Bu yıkıntının içine açılmış olan çöp çukurlarından bazılarında hem Geç Hellas III hem de Hitit dönemi seramiğine beraber rastlanmaktadır. Mimari kalıntıları tahrip ederek yerleştirilmiş olan ve yerinde bulunan çok büyük bir saklama kabının üzerindeki Hiyoroglif Luvice iki işaret de dikkat çekicidir.

Yeni kazılardan çıkan etütlük arkeolojik malzeme ile Adana Müzesi depolarında muhafaza edilen ve höyükte Boğaziçi Üniversitesi çalışmaları başlayınca Tarsus’a geri getirilen Goldman dönemi kazıları etütlük malzemesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istimlak edilmiş olan ve Boğaziçi Üniversitesi’ne kazı araştırma merkezi olarak kullanılmak üzere tahsis edilen, bu esnada restore edilerek kullanıma sokulan eski çırçır fabrikasında muhafaza edilmektedir.

Tarsus-Gözlükule Arkeolojik Kazılarının Onursal Danışmanları
Machteld Johanna Mellink (1917-2006)
Halet Çambel
Rainer Michael Boehmer
Günhan Danışman (1946-2009)
Selçuk Esenbel

Kazı Başkanı: Aslı Özyar, Boğaziçi Üniversitesi
Kazı Başkan Yardımcısı: Elif Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi
Arazi Sorumlusu: Türkan Pilavcı, Columbia Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
Açma Sorumluları: Serdar Yalçın, Columbia Üniversitesi, PhD
Steve Karacic, Bryn Mawr College, PhD
Çiğdem Külekçioğlu, Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi
Ali Güldüren, Boğaziçi Üniversitesi, MA
Catherine Person (2008, 2009) Bryn Mawr, PhD
Gundela Kaschau (2008) Heidelberg Üniversitesi, PhD
Sevinç Duvarcı (2008) University College of London, Yüksek Lisans Öğrencisi
Emre Kuruçayırlı (2007) Bryn Mawr College, PhD
Jacob M. Stavis (2014) Columbia Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
Zachary Silvia (2014) Bryn Mawr College Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
Arkeozooloji: Hitomi Hongo, Graduate University of Advanced Studies, Japonya
Lübna Omar, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir
Arkeobotani: Emel Oybak-Dönmez, Hacettepe Üniversitesi
Epigrafi: Mustafa Sayar, İstanbul Üniversitesi
Jeodezi: Onur Gürkan, Boğaziçi Üniversitesi, KOERI (2001-2003)
Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi, KOERI
Kerem Halıcıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi, KOERI
Mimari: Göze Üner, İstanbul Teknik Üniversitesi
Emrah Yergin, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi
Meltem Çavdar, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi
Restorasyon-Konservasyon: Nazım Can Cihan
Seramik:
Ortaçağ:
Joanita Vroom, Amsterdam Üniversitesi
Yasemin Bağcı, Amsterdam Üniversitesi, Doktora öğrencisi
Agnès Laure Ludmilla Vokaer, Universite Libre de Bruxelles
Anadolu Tunç Çağı: Elif Ünlü, Boğaziçi Üniversitesi
Geç Hellas: Penelope A. Mountjoy, British School of Archaeology at Athens
Kıbrıs: Ekin Kozal, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sanat Tarihi:
Ortaçağ: Oya Pancaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
Fotoğraf: Ahmet Boratav, Ege Yayınları
Sinem Güldal, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi
Hava Fotoğrafı: Airstudyo
Buluntu Çizimleri: Bengü Kılıçbeyli, Burhan Gülkan


Yıllara göre arazi çalışmalarına katılan diğer ekip üyeleri

2001
Ferhan Büyükyörük (Antalya Müzesi) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hadi Özbal (Boğaziçi Üniversitesi) Arkeometri
Cemil Gürbüz (Boğaziçi Üniversitesi, KOERI) Jeofizik
Hayrettin Karabulut (Boğaziçi Üniversitesi, KOERI) Jeofizik
Onur Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi) Jeodezi
Tolga Bekler (Boğaziçi Üniversitesi) Jeofizik
Ertuğ Öner (Ege Üniversitesi) Paleocoğrafya, Jeomorfoloji
Levent Uncu (Ege Üniversitesi) Jeomorfoloji
Beycan Hocaoğlu (Ege Üniversitesi) Jeomorfoloji
Bülent Turgut (Boğaziçi Üniversitesi) Jeodezi
Aslı Garagon (Boğaziçi Üniversitesi) Jeodezi
Sarah Lepinski (Yüksek Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College)

2002
Behin Aksoy (Boğaziçi Üniversitesi)
Hadi Özbal (Boğaziçi Üniversitesi) Arkeometri
Billur Tekkök (Başkent Üniversitesi)
Mustafa Aktar (Boğaziçi Üniversitesi) Jeofizik
Hayrettin Karabulut (Boğaziçi Üniversitesi, KOERI) Jeofizik
Onur Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi) Jeodezi
Beycan Hocaoğlu (Ege Üniversitesi) Jeomorfoloji
Bülent Turgut (Boğaziçi Üniversitesi) Jeodezi
Aslı Garagon (Boğaziçi Üniversitesi) Jeodezi
Ergün Laflı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Köln Üniversitesi)
Sarah Lepinski (Yüksek Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College)
Ayşe Özdemir (M.A. Arkeolog) Goldman Etütlük Koleksiyonu
Emre Kuruçayırlı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Salih Coşkun (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Radek Koslowski (Mühendis, Bilgisayar uzmanı)
Pınar Ünlüpınar (Yüksek Lisans Öğrencisi, Ege Üniversitesi)
Ertuğ Öner (Ege Üniversitesi) Paleocoğrafya, Jeomorfoloji
Howard Crane (Ohio State Üniversitesi)

2003
Aliye Usta (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hadi Özbal (Boğaziçi Üniversitesi) Arkeometri
Serdar Yalçın (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Emre Kuruçayırlı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Seyfettin Bilgin (Lisans Öğrencisi, Sabancı Üniversitesi)
Ferit Tüzer (Lisans Öğrencisi, Sabancı Üniversitesi)
Oya Topçuoğlu (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Necla Kuneralp (Lisans Öğrencisi, University College London)

2004
Ayşe Ersoy (Adana Müzesi) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Nur Balkan-Atlı (İstanbul Üniversitesi)
Howard Crane (Ohio State Üniversitesi)
Behin Aksoy (Boğaziçi Üniversitesi)
Hadi Özbal (Boğaziçi Üniversitesi) Arkeometri
Billur Tekkök (Başkent Üniversitesi)
Serdar Yalçın (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Emre Kuruçayırlı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Ekin Kozal (Doktora Öğrencisi, Tübingen Üniversitesi)
Necla Kuneralp (Lisans Öğrencisi, University College London)
Oya Topçuoğlu (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Seçil Güven (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Sevinç Duvarcı (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Mahir Doğan (Yükseklisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Özgür Avcı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) Jeodezi

2005
Cumhur Sal (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Howard Crane (Ohio State Üniversitesi)
Behin Aksoy (Boğaziçi Üniversitesi)
Billur Tekkök (Başkent Üniversitesi)
Serdar Yalçın (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Emre Kuruçayırlı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Oya Topçuoğlu (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Seçil Güven (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Sevinç Duvarcı (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Özgür Avcı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) Jeodezi

2006
Nihan Çiftçi (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Behin Aksoy (Boğaziçi Üniversitesi)
Hadi Özbal (Boğaziçi Üniversitesi) Arkeometri
Ayşe Özdemir (M.A. Arkeolog)
Sevinç Duvarcı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)

2007
Süleyman Acar (Sakarya Müzesi) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sevinç Duvarcı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) Demir Çağı Seramiği
Türkan Pilavcı (Yüksek Lisans Öğrencisi, Katholieke Universiteit Leuven) Çömlek Bahçesi
Erkan Alkaç (Yüksek Lisans Öğrencisi, Mersin Üniversitesi) Roma ve Hellenistik Amfora
Murat Akman, Konservasyon/Restorasyon

2008
Özge Kapucu (Erzurum Müzesi) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hans Mommsen (Bonn Üniversitesi) Kil analizi
Lisa K. Kealhofer (Santa Clara Üniversitesi) Kil analizi
Peter Grave (New England Üniversitesi, Avustralya) Kil analizi
Behin Aksoy (Boğaziçi Üniversitesi)
Gundela Kaschau, Arkeolog
Bernd Kaschau (Kurpfaelzisches Museum) Arkeolog
Céline Wawruschka, Arkeolog
Judith Barr (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College) Açma Yardımcısı
Zeynep Karanlık, Arkeolog
Nevzat Caner İncealtın (İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Doğaş Sağlıklı (Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Sinem Köstak (Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi) Restorasyon Konservasyon
Şirin Kaya (Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi) Restorasyon Konservasyon
Daryo Mizrahi (Boğaziçi Üniversitesi) Veri tabanı, Bilgisayar
Salih Coşkun (ING Bank) Muhasebe

2009
Hüseyin Şahin (Malatya Müzesi) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Olivier Henry, Arkeolog
Güneş Songül (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) Çömlek Bahçesi
Erhan Tamur (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Lauren Davies (Linsans Öğrencisi, Pennsylvania Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Diana Cowley (Lisans Öğrencisi, New England Üniversitesi)
Sevcan Ercan (İstanbul Teknik Üniversitesi) Mimar
Uğur Girişken (İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Evrim Savaş (İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Ozan Tanrıovar (İstanbul Üniversitesi) Restorasyon Konservasyon
Melih Ekinci (İstanbul Üniversitesi) Restorasyon Konservasyon
Murat Kırmızıoğlu, Fotoğraf
Daryo Mizrahi (Boğaziçi Üniversitesi) Veri tabanı, Bilgisayar
Salih Coşkun (ING Bank) Muhasebe

2010
Yakup Ünlüler (Niğde Müzesi) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Celine Wawruschka (Avusturya Bilim Akademisi) Çömlek Bahçesi
Danielle Smotherland (Yüksek Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Erhan Tamur (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Annette Hansen (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi)
Christine Eslick (Australian College QED)
Uğur Girişken (İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Nevzat Caner İncealtın (İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Doğa Demirtaş (Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Elif Topaç, Restorasyon-Konservasyon
Açelya Alkan Gözbaşı, Restorasyon-Konservasyon
Irmak Ertör (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) Fotoğraf

2011
Riha Prophet (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi)
Akshyeta Suryanaryan (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi)
Açelya Alkan Gözbaşı, Restorasyon-Konservasyon
Elif Topaç, Restorasyon-Konservasyon

2012
Murat Tektaş, (Niğde Müzesi) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Wesley Bennett (Doktora Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Ahmet Özgün Tatar (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Akshyeta Suryanaryan (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Laura Iwanyk (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Alice Netherton (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Rudy Vanzin (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi) Açma Yardımcısı
Bige Demir (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi) Çömlek Bahçesi
Doğa Demirtaş (Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Simge Topcu (Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Umut Koca (Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Murat Gönenç (Lisans Öğrencisi, Ege Üniversitesi)
Vural Züngör, Restorasyon-Konservasyon
Elçin Turan, Fotoğrafçı 

2014
Ünsal Tektaş, (Hatay Müzesi) Bakanlık Temsilcisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Hollister N. Pritchett, (Doktora Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi, ABD), Çömlek bahçesi
Pınar Kolancalı, (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), Çömlek Bahçesi
Ümit Öztürk, (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), Çömlek Bahçesi
Eren Hüseyin Çapan, (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), Açma Yardımcısı
Taha Yurttaş, (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), Açma Yardımcısı
Raija Katarina Heikkila, (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi, ABD), Açma Yardımcısı
Amanda M. Filmyer, (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi, ABD), Açma Yardımcısı
Sacha H. Agins, (Lisans Öğrencisi, Bryn Mawr College Üniversitesi, ABD), Açma Yardımcısı
Hasan Onur Işık (Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Umut Koca, (Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi), Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
Burak Sönmez, (Yüksek Lisans Öğrencisi, Ankara Üniversitesi), Çizim

2015
Altuğ Altuğ (Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)
Sinan As (Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi)

 


Benzer Haberler & Reklamlar