Akdeniz Üniversitesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün misyonu; Avrupa ve Önasya tarihinin bütün evrelerini yaşamış, klasik anlamda Batı ve Doğu dünyasının bütün kültür ürünlerini bünyesinde toplamış ve bu mirasın bugün tek resmi mirasçısı olan halkımızın bugünkü Türkiye sınırları içindeki tarihi mirasa topyekun sahip çıkması, onu insanlığa olduğu kadar kendine de mal etmesi, yani vatan, tarih ve kültürel mutabakat ilişkisini bilimsel zemine oturtarak ve eğitim-öğretim programlarını bu çerçevede düzenleyerek, bu misyonu özümseyen ve gelecek kuşaklara doğru bir biçimde aktaran nesiller yetiştirmektir. Bölümümüz bu misyon çerçevesinde şu amaçlara hizmet etmektedir

Büyük bir bölümü Anadolu kökenli kültür birikimine dayanan Avrupa Medeniyetinin özünü oluşturan Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının kavranıp özümsenmesini sağlayarak, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği ile aramızdaki ortak paydaların oluşmasına zemin hazırlamak. Klasik Batı Dillerine dayanan eğitim formasyonu ile topluma çağdaş düşünen, akılcı ve hümanist görüşlü bireyler kazandırmak.

Ülkemizin 3000 yıl öncesine kadar giden ve sayıları yüz binleri bulan yazılı kaynaklarının arşivlenip deşifre edilmesine, okunup tarihi açıdan değerlendirilmesine ve yayınlanıp tanınmasına hizmet edecek olan Epigrafi bilimini icra edecek bilim insanları yetiştirerek, bu kişilerin toplumun kültürel biçimlenmesini sağlayacak sahalarda istihdamlarını sağlamak.

Bölümümüzün nihai hedefi, ülkemiz toplumunun hümanist ve özgür düşünen bireylerden oluşmasına katkıda bulunmak ve kültürel mirasa topyekûn sahip çıkarak ortak bir tarih bilinci yaratmaktır.
Bölümde iki Anabilim Dalı bulunmaktadır:

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 

Latin Dili ve Edebiyatı

Programlar
Bölümün kuruluşuyla birlikte, 1997 yılında Yüksek Lisans ve bir yıl sonra da, 1998 yılında doktora ve lisans programları açılmıştır. 2000 yılından itibaren bölüme, zorunlu olmayan bir yıl Almanca hazırlık programı getirilmiştir. Öğrencilerin Almanca öğrenmeleri bölüm derslerinde (özellikle Eski Yunanca ve Latince’de) ve ileriye yönelik bilimsel çalışmalarında başarılı olmaları açısından çok önemlidir.

Lisans Programı

Lisans Eğitimi
Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde öğrenciler öncelikle artık konuşulmayan ve bu nedenle “ölü” olarak adlandırdığımız iki tane dili öğrenirler. Bunlar Eski Yunanca ve Latincedir. Bu diller Batı Uygarlığı olarak adlandırdığımız coğrafyanın içerisinde kalan ülkelerin konuştukları dillerin kökenini oluşturmaktadır. Oldukça kapsamlı ve zor olan bu “ölü” dilleri öğrenebilmek için daha önceden herhangi bir yabancı dili (batı dillerinden birisini) çok iyi düzeyde olmasa da gramer yapısı açısından iyice öğrenmiş olmak, dil öğrenmeyi sevmek ve buna yatkınlık ile masa basında sıkılmadan, tutkuyla ve saatlerce çalışabilmek gerekmektedir. Bu iki dili iyi düzeyde öğrenmek, ilgili bilim dalına, yani Epigrafi bilimine adım atmanın ilk ve ön koşuludur.
Çünkü bu diller asıl amaç olan bilimsel çalışmaları yapabilmek için birer araçtır. Bölümde, amaca uygun olarak ilk dört yarıyıl ağırlıklı olarak Eski Yunanca ve Latince dersleri okutulmaktadır. Bu derslerin yanı sıra Eski Yunan ve Roma dünyasını kültürel, tarihi coğrafi, sosyal, siyasal, edebi ve felsefi açıdan ve özellikle epigrafik malzeme ağırlıklı olarak inceleyen dersler de verilmektedir. Bu dersler de antik dünyayı öğrenebilmek için zorunlu ve eskiçağ bilimleri yapabilmek için temeli oluştururlar. Beşinci yarıyıldan itibaren ise, Epigrafi bilimiyle ilgili derslere ve yazıt çözümüne geçilmektedir.
 

Lisansüstü Programları
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde hem yüksek lisans hem de doktora programları bulunmaktadır.

 

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Akademik Personeli


Prof. Dr. Mustafa ADAK
Bölüm Başkanı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
+90242 310 6183 – 6185
madak@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Ebru N. AKDOĞU ARCA
Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
+90 242 310 6196
ebruakdogu@akdeniz.edu.tr

DİĞER ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Mustafa ADAK
YDE


Prof. Dr. N. Eda AKYÜREK ŞAHİN
YDE
+90 242 310 6184
edasahin@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Fatih ONUR
YDE
310 61 97
fatihonur@akdeniz.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Burak TAKMER
YDE
310 61 87
buraktakmer@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Nuray GÖKALP
YDE
310 61 36
gokalp@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN
YDE
310 61 35
nihaltuner@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet OKTAN
LDE
310 33 02
mehmetoktan@akdeniz.edu.tr

Araştırma Görevlileri

Doktora
Erkan TAŞDELEN
SBE
310 3242
etasdelen@akdeniz.edu.tr

Doktora
Fatma AVCU
310 3247
fatmaavcu@akdeniz.edu.tr

Doktora
Hüseyin UZUNOĞLU
SBE
310 32 43
huseyinuzunoglu@akdeniz.edu.tr

Doktora
Yasemin AKIN
SBE
310 33 04
yaseminakin@akdeniz.edu.tr

YDE: Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
LDE: Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü
ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Kadriye OKYAY
Bölüm Sekreteri


Benzer Haberler & Reklamlar