Cumhurbaşkanlığının 2023 Yılı Kültür Sanat Programında neler var?

Cumhurbaşkanlığının 2023 Yılı Kültür Sanat Programında neler var?

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programındaki 'tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılması' politikası kapsamındaki projede bakın neler vaad ediliyor?

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programındaki "kültür ve sanat" konusundaki hedeflerden derlediği bilgilere göre, önceliklendirilmiş 125 vakıf eserinin restorasyonu, uluslararası standartlara göre tamamlanacak.

Üniversiteler ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla Ulusal Restorasyon İlke ve Standartları Konferansı düzenlenecek.

Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılması ve tarihi kent bölgelerinin bu tasarımlara göre bütüncül anlayışla iyileştirilmesi kapsamında, Bitlis kent merkezindeki tarihi eserlerin restore edilmesi sağlanarak kente açık hava müzesi hüviyeti kazandırılacak.

El-Aman Han'ın, Bitlis Eren Üniversitesince sanatçı konukevi, kültür sanat merkezi ve ihtisas kütüphanesi olarak hizmet vermesi sağlanacak.

Ahlat kümbetlerinin onarım ve restorasyonları gerçekleştirilecek, Sahil Kalesi'nde yüzey araştırması yapılacak, tarihi mezarlıktaki arkeolojik kazı çalışmaları artırılacak ve kentin açık hava müzesi haline gelmesi için kültürel mirasın korunması çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kuzey Van Gölü havzasındaki diğer kümbet, mezarlık gibi Selçuklu eserlerinin durumları tespit edilecek ve onarım koruma faaliyetleri yapılacak.

Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içindeki taşınmaz kültür varlıklarıyla sit alanlarına ilişkin tespit ve tescil işlemleri tamamlanarak envanter çalışmaları dijital ortama aktarılacak. Alan Başkanlığı sınırlarında koruma amaçlı imar planları hazırlanacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde sürdürülebilir bir kurumsal kapasite oluşturulması için insan kaynakları geliştirilecek ve ihtisas kütüphanesi kurulacak.

Sosyal amaçlara özgülenmiş vakıf eserlerinin vakfiye esasları doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesi sağlanacak ve denetimler artırılacak.

Çanakkale şehitlikleri ve savaş alanlarının açık hava müzesine dönüştürülmesi kapsamında, Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon çalışmaları tamamlanacak. Ziyaretçi ve risk yönetimi ana planları ile teknik şartnamelerin hazırlanması çalışmaları sürdürülecek. Yeni tespit edilen şehitliklerin ihyası yapılacak.

Namazgah Tabyası Sur Duvarları Restorasyon uygulaması kapsamında, Nizamiye Kapısına ait proje hazırlanarak, restorasyon ve düzenleme işlemleri gerçekleştirilecek. Namazgah Tabyası'na ilişkin bütüncül tasarım projesi hazırlanacak.

Web ve Mobil Uygulama Yazılımı Kurulum ve Entegrasyon Projesi kapsamında, kaçak yapı çalışmaları için sahada kullanmak üzere bir uygulama ile Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi geliştirilecek.

Kültürel altyapı unsurlarının daha verimli ve etkili kullanılabilmesi için mimarisi, işletme ve yönetim modeli işlevsel hale getirilecek. Farklı etkinliklere imkan veren esnek mekansal tasarımlar geliştirilecek.

Bu kapsamda, kültür yapılarında, büyük ve merkezi yapılardan makul büyüklük ve muhtelif yerlere dağılmış esnek yapılara geçiş sağlanacak.

Kültür merkezi tasarım ve yapımına yönelik yerleşim yeri büyüklüğü, nüfus projeksiyonu, mevcut kültürel yapı envanteri gibi kriterler göz önüne alınarak standart belirleme çalışması yapılacak.

Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecek. Bunun için Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi usul ve esasları gözden geçirilecek, destek sağlanması amacıyla çalışma yapılacak.

Kültür ve sanat eğitiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler arasındaki iş birliği artırılacak. Okuma kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla okullardaki kütüphane sayısı arttırılacak. Bu yıl içinde 10 gezici kütüphane daha hizmete alınacak.

Kütüphanelerin yaygınlaştırılması konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve yerel idarelerle iş birliği yapılacak.

Yerel yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların kültürün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projelerine destek verilecek.

Klasik Türk sanatlarını yaygınlaştırmak amacıyla Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerini kültürel, sanatsal ve toplumsal açıdan araştıran arkeolojik kazı çalışmaları ve bilimsel araştırmalar yürütülecek.

Kosova, Kuzey Makedonya ve Kıbrıs'ta bulunan vakıf eserlerinin tespitiyle ilgili envanter çalışmaları kapsamında arşiv belgelerinin tespit, tercüme ve transkript çalışmaları yapılacak.

Yaygın kültürel eğitim faaliyetleri kapsamında Türk tezyini sanatları ve geleneksel el sanatları kursları açılacak, geleneksel el sanatları festivallerinin devam ettirilmesi sağlanacak.

İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde sürdürülebilir bir kurumsal kapasite oluşturulması için insan kaynaklarını geliştirme süreci tamamlanacak.

Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık ya da zanaatkarlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerinin gelecek kuşaklara aktarılması için usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmaları ve bu birikimin gelecek nesillere aktarması sağlanacak.

Kültür varlıklarını tanıtıcı mahiyetteki kitabe, tabela, yönlendirme levhaları, sembolleri, uzman bir heyet tarafından incelenecek, özünü ve özgünlüğünü ortaya çıkaracak şekilde düzenlenecek.

Türkçenin zenginliğinin kayıt altına alınması için Türk Dil Kurumu Etimolojik Sözlük çalışması belirlenen program dahilinde devam ettirilecek. Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Projesi tamamlanacak ve Tercihim Türkçe Projesinin uygulandığı ülkelerin ve okulların sayısı artırılacak.

Yurt dışında Türk dili ve Türk kültürünün öğretilmesi amacıyla Türkçenin dijital platformlarda öğretilmesi için Türkçe Öğretim Portalı geliştirilecek, çevrim içi Türkçe kursları düzenlenecek.

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek üzere eğitimci eğitimleri düzenlenecek ve yeni araç gereç geliştirme çalışmaları yürütülecek.

Türk kültür ve medeniyetine dair referans niteliğindeki metinler, belirli bir program dahilinde üniversiteler, yayınevleri, ilgili kamu ve kurumlarca yayınlanacak.

Kültür endüstrilerine sağlanan destekler, özellikle eğitim, sertifikasyon ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacak.

Manevi destek hizmetiyle ulaşılacak kişi sayısı arttırılacak. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığınca Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliği içerisinde hazırlanan Manevi Danışman Ulusal Meslek Standardı çerçevesinde ilgili hizmet alanlarına yönelik özel eğitimli ve daha donanımlı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla YÖK tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim programlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Türk kültürünü yurt dışında tanıtmak amacıyla Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin sayısı artırılacak. Yunus Emre Enstitüsü personelinin kültürel diplomasi konusunda eğitimler alması sağlanacak.

Türk kültürünün yerinde tanınmasını sağlamak amacıyla tarih, edebiyat, müzik, sinema, arkeoloji, mutfak gibi farklı alanlarda yaz okulları düzenlenecek.

Türk Klasik Eserlerinin Dijital Ortama Aktarılması Projesi kapsamında, Bakanlıkça yayınlanan eser sayısı 300'e çıkarılacak.

Yayımcılık sektörünü desteklemek üzere Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılacak.
 


Benzer Haberler & Reklamlar